Omvårdnad inom ambulanssjukvård 1

16,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR052

Kod
3KR052
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 2 juni 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 1. analysera och värdera kunskapsläget beträffande patienters och närståendes perspektiv, och omvårdnadshandlingar inom ambulanssjukvård
 2. analysera och värdera sin roll och sitt omvårdnadsansvar som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård att göra patienten delaktig i sin vård för att uppnå en personcentrerad och säker vård
 3. analysera miljö och teknik kring patienter samt dess betydelse för patienter, närstående och omvårdnaden
 4. bedöma och möta patienters och närståendes behov av information och stöd för att uppnå personcentrerad vård
 5. genomföra och utvärdera omvårdnad och behandlingar samt förebygga komplikationer för att uppnå personcentrerad och säker vård
 6. använda medicinteknisk utrustning samt redogöra för säkerhetsföreskrifter och vidta adekvata säkerhetsåtgärder
 7. analysera, värdera och använda evidensbaserad omvårdnad inom specialiteten
 8. redogöra för fysiologiska och patofysiologiska processer vid olika sjukdomstillstånd och bedöma dessa relaterat till patienters hälsa samt omvårdnad och behandling
 9. analysera den egna värdegrunden för vårdande inklusive empatiska förmågan och professionella förhållningssättet

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

-aktuell omvårdnadsforskning samt vårdvetenskapliga teorier och begrepp

-personcentrerad vård

-specialistsjuksköterskans profession, kompetens och ansvarsområden inklusive lagar, författningar och förordningar

-vårdpedagogik

-vård i livets slutskede

-prehospital vårdmiljö, vårdkedjan och den prehospitala vårdprocessen

- optimal vårdnivå

- prehospital medicinsk teknik

-våld i nära relationer

-psykisk ohälsa

-smärtbehandling

MEDICINSK VETENSKAP

-fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära

-farmakologiska och andra behandlingsprinciper

-prehospitala vårdprogram med specifika åtgärder och behandlingar

-svikt i vitala funktioner och avancerad hjärt- lungräddning

-smärta och smärtfysiologi

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, individuellt arbete, och seminarier. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera med Internetuppkoppling med god prestanda.

OBLIGATORISKA MOMENT

Obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

 • Seminarium (1 hp) Mål: 1
 • Seminarium och inlämningsuppgift (4.5 hp) Mål: 2- 4 , 6, 9
 • Tentamen (11 hp) Mål: 5, 7 och 8

I enlighet med 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har en studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

VFU:

VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet och närvaro är obligatorisk. VFU kan vara förlagd under obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) och vid annan ort.  

Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. En student kan underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten för förnyad VFU bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin