Planetsystemens fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA226

Kod
1FA226
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och förklara de fysikaliska processer som tros styra uppkomsten av planetsystem i samband med stjärnbildning, samt de stora dragen i planeternas uppbyggnad och utveckling
  • redogöra för likheter och skillnader mellan vårt solsystem och extrasolära planetsystem, samt hur dessa kan förklaras
  • förklara de mindre kropparnas natur, deras ursprung och utveckling samt deras inbördes relationer
  • redogöra för dynamiska processer och kollisionsprocesser som påverkar planeter och mindre kroppar samt hur dessa processer styr planetsystemens utveckling
  • värdera nya forskningsresultat rörande vårt solsystem som ett av många i Vintergatan, inklusive andra systems observerade egenskaper

Innehåll

Planeternas inre och atmosfärer. Sökande efter andra planetsystem och planetsystemens fysikaliska egenskaper. Solsystemets småkroppar. Plasman och magnetfält i solsystemet. Planetsystemens dynamik. Planetsystemens uppkomst inklusive fysiken i ansamlingsskivor kring protostjärnor samt solnebulosans fysik och kemi. Meteoriter och deras vittnesbörd om solsystemets uppkomst och utveckling.

Undervisning

Seminarier, övningar och föreläsningar.

Examination

Muntliga och skriftliga seminariepresentationer (4 hp),

litteraturprojekt med muntlig och skriftlig rapport (4 hp),

grupparbete med rapport (2 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin