Projektkurs i mikro/nanoteknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE072
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Mikro- och nanoteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera en befintlig mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik,
  • föreslå och motivera en förbättrad konstruktion,
  • ta fram tillverkningsunderlag och verka som beställare vid tillverkningen av den förbättrade komponenten,
  • upprätta en testplan, konstruera en testuppställning och genomföra en utvärdering av komponenten.

Innehåll

Uppgiften består av att i form av ett projektarbete ta fram en konstruktion som uppfyller uppställda krav. Träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning ges i den litteraturstudie som genomförs. Den föreslagna konstruktionen ska justeras med hänsyn till tillverkningsvillkor och undersökas med hjälp av enkel modellering av funktion och prestanda och sedan dokumenteras. En testplan för hur konstruktionen ska kunna verifieras ska tas fram och dokumenteras. Efter en genomgång ska konstruktionen och testplanen fastställas. Gruppen ska, inom givna ramar och i samråd med tillverkaren, ta fram tillverkningsunderlag och komponenten ska tillverkas under överinseende av studenterna. Gruppen planerar och bygger en testuppställning som används för att karakterisera komponenten. Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Bedömning av skriftliga designunderlag, tillverkningsunderlag (4 hp), slutrapport, samt muntlig presentation och opponering (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin