Beräkningsvetenskap för dataanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD352

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD352
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp inklusive programmeringskurs i Python (exempelvis Programmeringsteknik I) och Algebra och geometri/Linjär algebra I. En av kurserna Introduktion till beräkningsvetenskap och Beräkningsvetenskap I ska vara genomgången. Genomgången kurs Sannolikhet och statistik. Linjär algebra II/Linjär algebra för dataanalys ska vara genomgången eller läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

  • redogöra för och utföra uppgifter som kräver kännedom om de nyckelbegrepp som ingår i kursen;
  • beskriva, använda och implementera de algoritmer som ingår i kursen;
  • analysera olika algoritmers beräknings- och minneskomplexitet;
  • lösa tekniska och naturvetenskapliga problem givet matematisk modell, genom att strukturera problemet, välja lämplig numerisk metod, samt generera lösning med hjälp av programvara och egen kod;·      
  • presentera, förklara, sammanfatta, värdera och diskutera lösningsmetoder och resultat i en mindre rapport. 

Innehåll

Stokastiska modeller, Monte-Carlo metoder, Inverse Transform Sampling (ITS), stokastisk simulering, Gillespies algoritm. Minsta kvadratapproximation med tillämpning på linjära system och regressionsmodeller. QR-faktorisering och Householder transformer. Metoder för egenvärden och egenvektorer (potensmetoden och QR-metoden). Singulärvärdesuppdelning (SVD) och Principalkomponentanalys med tillämpningar. Viktiga nyckelbegrepp som ingår i kursen är bl.a. stokastisk/deterministisk modell och metod, rotationer och speglingar, matrisfaktorisering, singulära värden.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Räkneövningar och inlämningsuppgifter som redovisas in en mindre rapport (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin