Kurdiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Delkurs 1: Grammatik och texter, sorani (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inom de iranska och indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i sorani-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sorani-kurdiska skriften
 • läsa elementära texter på sorani-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sorani-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla sorani-kurdiska skönlitterära texter till svenska
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, sorani (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta enkla meningar från svenska till sorani-kurdiska och vice versa
 • skriva en text med arabisk skrift och läsa upp den
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • på sorani-kurdiska aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, yrkesbeteckningar, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi och idiomatiskt korrekt kommunicera om dessa ämnen.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva grunddragen i Kurdistans äldre historia
 • beskriva den  politiska utvecklingen i Kurdistan efter 1500-talet fram till modern tid
 • beskriva den religiösa situationen i Kurdistan
 • redogöra för islams grundläggande troslära och historia.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter, sorani (15 hp)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, sorani (7,5 hp)

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik och texter, sorani (15 hp)

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, sorani (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig och en muntlig sluttentamen.

För betyg G krävs G på samtliga moment, för betyg VG krävs G på den muntliga sluttentamen och VG på den skriftliga sluttentamen.

Delkurs 3: Kurdistans socio-politiska historia och religioner (7,5 hp)

Examination sker i form av en skriftlig hemtentamen.

För betyg VG för hela kursen krävs VG på 22.5 hp

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) (5KD132).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin