Reglering och beskattning av ideell sektor

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2JF074

Kod
2JF074
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Rättsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 26 oktober 2021
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 26 oktober 2021 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft från och med den 1 augusti 2022.

Allmänt

Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och är en fristående kurs på avancerad nivå.

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp i juridik, alternativt 120 hp och två års arbetslivserfarenhet som är relevant för kursen.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna:

  • förmåga att analysera avancerade juridiska problem gällande hur ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund ("ideella organisationer") bildas och förvaltas,
  • förmåga att lösa grundläggande juridiska problem om ändring av föreskrifter för, och upplösning av, ideella organisationer,
  • grundläggande kunskaper gällande bokföring och redovisning i ideella organisationer,
  • förmåga att analysera avancerade juridiska problem gällande skattskyldigheten för ideella organisationer,
  • förmåga att lösa grundläggande juridiska problem gällande skattekonsekvenser för personer som har rättsliga relationer (i form av avtalsförhållanden eller bidragsgivning) med ideella organisationer,
  • grundläggande kunskaper om de offentligrättsliga regler gällande bidrag, tillstånd och tillsyn som är relevanta för ideell sektor,
  • förmåga att kritiskt förhålla sig till de studerade skatterättsliga reglerna med beaktande av konstitutionella och EU-rättsliga krav, grundläggande skatterättsliga principer samt relationen till civilrättsliga och offentligrättsliga regler,
  • förmåga att kombinera förvärvade civilrättsliga, skatterättsliga och offentligrättsliga färdigheter och kunskaper för att bedöma en ideell organisations övergripande rättsliga position. 

Betygskriterier

De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna G och VG.

För godkänt betyg (G) ska studenten på ett beskrivande, sammanfattande, refererande, reflekterande och analytiskt sätt uppnå samtliga av de förväntade studieresultaten.

För det högre betyget väl godkänt (VG) ska studenten, utöver nivån för betyget G, genom ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt visa förmåga till ett analytiskt förhållningssätt och även kunna göra ställningstaganden som bygger på en övertygande argumentation och en viss grad av självständighet.

Innehåll

Kursens kärna utgörs av en studie av civilrättslig och skatterättslig reglering som är relevant för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund ("ideella organisationer"). I den civilrättsliga delen av kursen ligger fokus på bildande och förvaltning av nämnda rättssubjekt, medan frågor som är relaterade till ändring av ändamål och upplösning studeras mer översiktligt. I den skatterättsliga delen av kursen behandlas främst de regler för inkomstskattebefrielse som är relevanta för ideella organisationer. Därutöver studeras förutsättningarna för mervärdesskattebefrielse av ideell verksamhet. På kursen behandlas i begränsad omfattning vilka skattekonsekvenser som kan uppstå för personer som ingår avtal med, alternativt lämnar bidrag till eller tar emot bidrag från, ideella organisationer. I motsvarande omfattning ingår även dels vad som gäller för bokföring och redovisning i ideella organisationer, dels sådan offentligrättslig reglering om exempelvis offentliga bidrag, tillstånd och tillsyn som är relevant för ideell sektor.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på halvfart och både fysiska och digitala undervisningsformer kommer att användas. Deltagande i all undervisning och grupparbete är obligatoriskt. Läraren kan ge dispens från viss obligatorisk undervisning.

Den närmare uppläggningen av kursen framgår av bilagda undervisningsplan.

Kurslitteraturen framgår av bilagda litteraturförteckning.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment fullgjorts. Kursen examineras dels vid kursens slut genom en hemtentamen, dels i samband med undervisningen genom en individuellt författad promemoria.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att det inte får finnas otillåtna hjälpmedel med under salsskriv­ningar. Vid hemtentamen ska tentanden helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Det är även fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på dessa eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

Övriga föreskrifter

Delegationer

Det delegeras till kursföreståndaren att utfärda undervisningsplan och litteratur­förteckning. Dessa ska årligen underställas utbildningsutskottet. Detta sker i kursrapporten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin