Globalisering, migration och socialt arbete

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC163

Kod
2SC163
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng. Kursen ges på grundnivå och utgör en obligatorisk kurs på termin 1.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Kunskap och förståelse:

  • Visa grundläggande kunskaper om aktuell forskning om globaliserings- och migrationsteorier samt om centrala begrepp och kategorier relevanta för socialt arbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur människors livserfarenhet är relaterad till globalisering och migration på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Visa kunskaper om hur genus relateras till religiösa och andra värderingssystem avseende jämställdhet, familjeliv och sexualitet.
  • Utifrån aktuell forskning visa grundläggande kunskap om socialt arbetes förståelse och insatser för människor med migrationserfarenhet.

Färdighet och förmåga:

  • På ett grundläggande sätt kunna tillämpa och integrera samhällsvetenskapliga teorier med relevans för socialt arbete.
  • Skriftlig och muntligt kommunicera vetenskaplig kunskap med relevans för migration utifrån det sociala arbetets perspektiv.
  • Kritiskt reflektera över inkluderings- och exkluderingsprocesser med relevans för migration utifrån det sociala arbetets perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • Visa förståelse för ett professionellt förhållningssätt i bemötandet av människor.
  • Problematisera och reflektera över eget professionellt förhållningssätt i möten med människor som migrerat.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap och färdigheter i teorier om globalisering, migration och värderingar knutna till familj, religion och socialt arbete. Särskild vikt läggs vid socionomens personliga och professionella förhållningssätt i dialogsituationer.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, arbete enskilt och i grupp. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av schemat. Skriftlig komplettering kan endast ske för en begränsad del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier, i muntliga och skriftliga uppgifter som utförs enskilt och i grupp. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin