Grundkurs i företagsfinansiering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE997

Kod
2FE997
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom Kandidatprogram i företagsekonomi och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • behärska olika metoder för att tidsjustera kapitalflöden
  • känna till olika synsätt som utnyttjas vid investeringsbedömning
  • beräkna det teoretiska priset för en aktie och en obligation
  • känna till begreppet kapitalkostnader och genomsnittligt vägd kapitalkostnad och hur dessa beräknas
  • känna till och behärska grunderna i det som benämns portfölj- och kapitalmarknadsteori
  • känna till begreppet "effektiva marknader"
  • känna till begreppet kapitalstruktur samt förstå dess relation till kapitalkostnad
  • utnyttja olika statistiska metoder med tillämpningar inom finansiell ekonomi
  • känna till begrepp avseende derivatprodukter

Innehåll

Kursen syftar till att ge en första inblick inom ämnet finansiell ekonomi. Det innebär att grundsynen inom portföljteorin studeras och vidareutvecklas till att omfatta kapitalmarknadsteori. Olika värderingsmodeller för att beräkna en placerings förväntade avkastning, liksom en placerings korrekta värde, behandlas. Ett viktigt inslag i kursen är även investeringsmomentet och identifiering av korrekt diskonteringsränta. Vidare behandlas valet mellan och kostnader för olika kapitalkällor. Kursen ger även en övergripande bild av optionsteorin med tyngdpunkt på begrepp och kassaflöden.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats och i studiehandledningen.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Examination sker genom skriftlig tentamen. Slutbetyget sätts genom resultatet på den skriftliga examinationen som måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Ekonomisk styrning 2FE254, Corporate Finance 2FE982, Företagsfinansiering 2FE213 och Finansiering 2FE253.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin