Cell- och molekylärbiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MU123

Kod
3MU123
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Mål

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för den eukaryota cellens uppbyggnad samt beskriva utseenden och funktioner hos dess organeller och skelett.
  • redogöra för den eukaryota cellens genetiska informationsflöde och signalering.
  • redogöra för cellcykeln och beskriva hur denna regleras.
  • beskriva grundläggande cell- och molekylärbiologiska teknikers syften och utföranden.

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten kunna:

  • utföra grundläggande cell- och molekylärbiologiska metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • söka, sammanställa, presentera och till del även kritiskt granska cell- och molekylärbiologisk information.

Innehåll

Kursen består av tre övergripande delar: allmän cellbiologi, cellens genetiska informationsflöde och signalering samt cell- och molekylärbiologiska tekniker.

Kursdelen allmän cellbiologi omfattar: cellens uppbyggnad samt utseende och funktioner hos dess organeller; cellens "skelett" (aktinfilament, mikrotubulifilament och intermediärfilament) och funktion vid t.ex. cellrörelse; cellcykeln och dess reglering; celldelning (mitos); intracellulär proteinsortering och sekretion samt endocytos.

Kursdelen cellens genetiska informationsflöde och signalering omfattar: genomets uppbyggnad och struktur; genbegreppet och genstruktur; DNA-skador och DNA-reparation; cellens genetiska informationsflöde inklusive processerna replikation, transkription och translation; genreglering och posttranskriptionell processning; cellsignalering och grundläggande intracellulära signalvägar.

Kursdelen cell- och molekylärbiologiska tekniker omfattar: grundläggande cell- och molekylärbiologiska tekniker inklusive basal bioinformatik och cellodling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturpresentationer samt annan studentaktiverande undervisning.

Examination

För att få godkänd kurs krävs:

  1. att den studerande godkänts på samtliga obligatoriska moment
  2. godkänd dugga samt
  3. godkänd tentamen 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin