Projekt i mjukvaruutveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL650

Kod
1DL650
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

150 hp datavetenskap/teknik, varav minst 30 hp på avancerad nivå inom datavetenskap inklusive Komplexa IT-system i stora organisationer, Mjukvarutestning samt en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett projektarbete inom området mjukvaruutveckling i en mindre grupp inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
  • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
  • skriftligt och muntligt redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion av nyckelområden som är relaterade till projektuppgiften och fortsätter med en grupparbets- och planeringsfas. Själva projektet påbörjas sedan och kommer att presenteras både internt och externt i slutet av kursen.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, handledning.

Examination

Redovisning i form av en skriftlig rapport samt muntligt i seminarieform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Projekt DV (1DT062,1DT054) eller Projekt IT (1IT170, 1DT021, 1DT065).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin