Biodiversitet och ekologi i Yunnan

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG213

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG213
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 75 hp i biologi inklusive 7,5 hp i floristik och faunistik, samt genomgången fördjupningskurs Ekologi 15 hp eller Limnologi 15 hp vara minst 5 hp avklarade.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara processer som påverkar biologisk mångfald i tropiska miljöer
  • tillämpa ekologisk teori i tropiska miljöer med särskilt fokus på Yunnan
  • planera, genomföra och redovisa mindre fältstudier i tropiska miljöer
  • beskriva artrikedom, historia och kulturell mångfald i södra Kina (främst Yunnan)
  • redovisa hur biologisk mångfald i Yunnan används i ekoturism och relatera till ett hållbart perspektiv och socioekonomiska faktorer.

Innehåll

Biodiversitet, ekologi i tropiska miljöer med fokus på Yunnan, djur och växter i Yunnan, sydkinesisk historia och kultur, natur- och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, tropiskt fältarbete och ekoturism

Undervisning

Den teoretiska delen består av föreläsningar, demonstrationer, projekt och diskussionsseminarier. Fältkursen innehåller demonstrationer, studiebesök, föreläsningar och projektarbeten.

Examination

Kursen består av tre delkurser: Teori och seminarier 7,5 hp, fältkurs 5 hp och projekt 2,5 hp.

Teorikursen examineras skriftligt och muntligt. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras dessutom ett aktivt deltagande i seminarier och fältkurs, samt att fältarbets-, projekt- och seminarieredovisningar bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

I kursen ingår en utlandsexkursion. Ett villkor för att delta i exkursionen är att studenten betalar en avgift som utgör del av kostnaden. För den student som ej önskar delta i exkursionen arrangeras alternativ undervisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin