Kinesiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Kinesiska A

Mål

Delkurs 1: Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för och diskutera den utveckling som skett i Kina inom områdena historia, ekonomi, politik, kultur och media efter 1949 och fram till idag. 

färdighet och förmåga

 • planera och genomföra en mindre uppgift
 • skriva en sammanhängande akademisk text
 • använda ett adekvat referenssystem. värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera och problematisera olika perspektiv på samhälleliga och kulturella fenomen och processer. 

Delkurs 2: Textkurs 3 (9 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

kunskap och förståelse

 • beskriva huvuddragen i kinesiskans syntax (satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi. 

färdighet och förmåga

 • formulera mer komplexa meningar på kinesiska i tal och skrift och beskriva deras syntax
 • med korrekt tillämpning av kinesisk grammatik och syntax översätta meningar till och från kinesiska
 • med korrekt streckordning och utformning behärska ca 250 tecken (utöver de 500 tecken som lärts in under kursen Kinesiska A) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan kinesiska och svenska.   

Delkurs 3: Textkurs 4 (9 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

kunskap och förståelse

 • beskriva huvuddragen i kinesiskans syntax (satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi. 

färdighet och förmåga

 • läsa, förstå och översätta enklare lärobokstexter skrivna på modern kinesiska, främst sakprosa, korrekt till god svenska
 • med korrekt streckordning och utformning behärska ca 250 tecken (utöver de 500 tecken som lärts in under kursen Kinesiska A och de 250 tecken som lärts in under delkursen Textkurs 3) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form
 • beskriva de kinesiska tecknen utifrån radikaler och fonetikum och tillämpa detta vid användning av lexikon.

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • översiktligt reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan kinesiska och svenska.   

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet II (4,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

färdighet och förmåga

 • formulera mer komplexa meningar på kinesiska i tal och skrift och beskriva deras syntax
 • förstå enkla budskap på talad kinesiska, samt föra enklare samtal på kinesiska om och i vardagliga situationer
 • på kinesiska skriva enkla texter om vardagliga ting såsom familjeförhållanden, och vardagliga vardagssituationer och -händelser.

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera sitt behov av praktiska färdigheter för att utveckla sin muntliga och skriftliga kompetens. 

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1: Kina idag, ekonomi, samhälle, politik och kultur (7,5 hp)

Denna delkurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Delkursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocessen och dess effekter, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Delkursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, samt medier, såsom film, TV och Internet.

Delkurs 2: Textkurs 3 (9 hp)

Läsning och översättning av enklare sakprosa skriven på modern kinesiska. Genomgång av grammatik och ordbildning. Övningar i form av bland annat översättning till och från kinesiska.

Delkurs 3: Textkurs 4 (9 hp)

Läsning av sakprosa skriven på modern kinesiska och översättning av denna till svenska. Genomgång av grammatik och lexikonkunskap. Övningar i form av översättning till svenska.

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet II (4,5 hp)

Muntliga och skriftliga övningar, samt hörförståelse. Studenterna övar på i att uppfatta enkla budskap i tal, att konversera om vardagliga ting och att skriva enklare texter på kinesiska om familjeförhållanden, vardagliga situationer och händelser.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Delkurs 1: Kina idag, ekonomi, samhälle, politik och kultur (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

1. Skriftligt slutprov (betygsskala VG/G/U)

2. PM (betygsskala G/U)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 samt G på moment 2.

Delkurs 2: Textkurs 3 (9 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

1. Skriftligt slutprov (betygsskala VG/G/U)

2. Fortlöpande skriftliga prov och uppgifter till varje kapitel (betygsskala G/U)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs VG på moment 1 samt G på moment 2.

Delkurs 3: Textkurs 4 (9 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

1. Skriftligt slutprov (betygsskala VG/G/U)

2. Fortlöpande skriftliga prov och uppgifter till varje kapitel (betygsskala G/U)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 samt G på moment 2.

Delkurs 4: Praktisk språkfärdighet II (4,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

1. Muntligt slutprov (betygsskala VG/G/U)                                                                 

2. Fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala G/U)

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 samt G på moment 2.

För att erhålla betyget G på kursen krävs G på samtliga delkurser. För betyget VG på kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (5KN241).

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Kinesiska B krävs minst 22,5 hp på Kinesiska A eller minst 22,5 hp kinesiska på A-nivå på Grundnivå. Studenter med minst 22,5 hp på Kinesiska B, 30 hp, som redan tidigare tagit 7,5 hp på den fristående kursen Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, 7,5 hp, kan tillgodoräkna sig denna som delkurs 1 inom kursen Kinesiska B, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin