Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN241

Kod
5KN241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

  • översiktligt redogöra för och diskutera den utveckling som skett i Kina inom områdena historia, ekonomi, politik, kultur och media efter 1949 och fram till idag. 

värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt värdera och problematisera olika perspektiv på samhälleliga och kulturella fenomen och processer.

Innehåll

Denna kurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocessen och dess effekter, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, samt medier, såsom film, TV och Internet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.  Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kursen har ett examinerande moment:

Skriftligt slutprov (betygsskala VG/G/U)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan tillgodoräknas som delkurs 1 inom kursen Kinesiska B (5KN211) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin