Acceleratorfysik och -teknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA330

Kod
1FA330
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp fysik inklusive Elektromagnetisk fältteori, Mekanik III, Vågor och Optik och Fysikens matematiska metoder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen vänder sig till studenter som planera att forska kring partikelacceleratorer eller använder sig av mycket av partikelacceleratorer inom t.ex. högenergi- och kärnfysik, eller synchrotronstrålningsfysik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • designa enkla stråltransportsystem för laddade partiklar.
  • förklara funktionen av de mest förekommande tekniska komponenter och diagnostiska metoder.
  • lösa enkla styr- och korrekturproblem som förekommer i partikelacceleratorer
  • förklara begränsningar av olika typer av acceleratorer
  • designa enkla acceleratorvacuumsystem

Innehåll

- Översikt över olika acceleratortyper: circulära och linjära, kolliderare, kylringar,

synchrotron källor, mediciniska acceleratorer, cyklotroner.

- Transversell och longitudinal stråldynamik: matrismethoder, emittans, betafunktioner,

dispersion, fas-stabilitet.

- Begränsningar från rymdladdning och instabiliteter.

- Tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vacuum, källor och diagnostik

för ström, position och strålstorlek

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter och seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin