Materialsyntes

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB286

Kod
1KB286
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Materialtillverkning I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa principerna för olika metoder för framställning av material från fastfas, lösning, smältor, och gasfas,
  • kritiskt analysera och värdera metoder att framställa olika typer av porösa material,
  • kritiskt analysera och värdera metoder att framställa nanostrukturerade material,
  • utvärdera olika metoders styrkor och begränsningar,
  • föreslå tekniska tillämpningar av material framställda med olika metoder.

Innehåll

Kemisk syntes av oorganiska och hybridmaterial: fastfasreaktioner, materialframställning från lösningar, smältor samt gasfas. Generella principer och förutsättningar diskuteras för varje metod med konkreta exempel på tekniskt viktiga material. Speciellt behandlas oorganiska polymerer, porösa material och nanostrukturerade material.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov (2 hp), aktivt deltagande i seminarier (1 hp) och laborationer (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin