Fördjupningskurs inom additiv tillverkning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM011

Kod
1TM011
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver 50 hp på avancerad nivå inom materialteknik inklusive minst en av kurserna Additiv tillverkning i polymera material och Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda tidigare kunskaper inom ämnet för att planera egna studier inom ett utvalt område inom additiv tillverkning,
  • sammanfatta och utvärdera tillägnad kunskap inom det valda området,
  • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området additiv tillverkning.

Innehåll

​Syftet med denna kurs är att ge studenter möjlighet till sådan fördjupning inom additiv tillverkning som inte täcks av det ordinarie kursutbudet på masterprogrammet i additiv tillverkning. Fördjupningen sker genom egna studier av forskningsrapporter och annan akademisk litteratur.

Utifrån en föreslagen beskrivning av ett speciellt intresseområde och i den mån det passar som fördjupning inom masterprogrammet inom additiv tillverkning specificeras kursinnehåll i samråd med programansvarig och studievägledare. Arbetet utförs individuellt med viss handledning initialt, kring urvalet av litteratur, och under arbetets gång. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport där litteraturstudiens delar relateras till tidigare tillägnad kunskap inom programmet, samt en muntlig presentation.

Undervisning

Självstudier och handledninge.

Examination

Skriftlig rapport och muntlig presentation (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TM110 Individuell breddning i materialteknik.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin