1900-talets mode och miljöer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV824

Kod
5KV824
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N, Textilvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 november 2022
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i 1900-talets mode- och interiörhistoria samt ha kunskaper om de sociala och kulturella normer och värderingar som bidragit till att skapa olika ideal och stiluttryck. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av mode och miljöer från ovanstående period. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media samt som grund för vidareutbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt uppbyggd. 1900-talet studeras ur såväl ett konst- som modehistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som relationen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer samt aspekter på konsumtion, genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora samt skriftlig tentamen. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin