Algebra och vektorgeometri

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • lösa trigonometriska ekvationer;
  • räkna med komplexa tal;
  • definiera och räkna med de elementära funktionerna;
  • använda vektorer och vektorräkning;
  • lösa linjära ekvationssystem och räkna med matriser;
  • beräkna inverser av matriser;
  • beräkna determinanter;
  • beräkna egenvärden och egenvektorer.

Innehåll

Elementära funktioner: polynom, rationella funktioner, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner och ekvationer. Potens- och logaritmlagar, trigonometriska formler.

Komplexa tal på grundform och polär form, geometrisk tolkning.

Vektorer i planet och rummet, vektorräkning, skalär- och vektorprodukt. Räta linjer och plan. Avståndsberäkningar i planet och rummet.

Linjära ekvationssystem: Gausselimination, total- och koefficientmatris.

Matriser: matriskalkyl, matrisinvers. Determinanter av ordning 2 och 3. Egenvärden och egenvektorer.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. 

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Skriftligt prov (1 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Baskurs i matematik, Algebra och geometri och Linjär algebra och geometri.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin