Klinisk fysiologi

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 3ME053

Kod
3ME053
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 9 maj 2023
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i det direkt legitimationsgrundande biomedicinska analytikerprogrammet (180 hp). Utbild­ningen inom prog­rammet följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning om individuell studieplan inte upprättats.

Kursen ges i termin 3 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i klinisk fysiologi och tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning och vid klinisk fysiologisk laboratorieverksamhet.

Behörighetskrav

Minst 40 godkända högskolepoäng i ämnen motsvarande årskurs 1 i programmet, samt maximalt rest på 1 praktiskt prov och 2 tentamina. Vid antagning till fristående kurs krävs äldre biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande kompetens.

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för den normala funktionen och patofysiologin bakom vanligt förekommande sjukdomar avseende hjärtat och perifer cirkulation, andningsorganen och digestionsapparaten
  • redogöra för den teoretiska bakgrunden till de klinisk fysiologiska och nukelarmedicinska undersökningar som utförs för diagnos av dessa ovannämnda sjukdomar
  • redogöra för träningseffekter på olika organ
  • redogöra för grunder i radiofysik, radiobiologi, radiofarmaci och strålskydd
  • redogöra för kliniska tillämpningar av radionuklidterapier inom onkologi och endokrinologi

Färdigheter och förmågor

Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • självständigt utföra ett diagnostiskt EKG, en enkel spirometri samt kunna mäta blodtryck
  • tillämpa säkerhet och hygienrutiner vid dessa undersökningar
  • muntligt och skriftligt redovisa sammanställda resultat från utförda undersökningar
  • med rimlig säkerhet tolka EKG- och dynamisk spirometri

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • visa förmåga att på ett professionellt sätt utföra, tolka utifrån normalvärden, och redovisa resultaten av kliniska undersökningar på studiekamrater

Innehåll

Cirkulationssystemets, respirationssystemets samt digestionssystemets fysiologi och patofysiologi med tillhörande metodik.

Arbetsfysiologi och nuklearmedicin med tillhörande metodik. Fallstudier.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, demonstrationer, gruppredovisningar och studiebesök.

Examination

Examination sker som enskild skriftlig tentamen och praktiskt prov. För betyget godkänd krävs dessutom godkända laborationer och andra obligatoriska moment samt aktivt deltagande vid seminarier, demonstrationer och studiebesök. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Studerande som erhållit underkänt på tentamensprov har rätt att genomgå provet ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank tentamen räknas som tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin