Informationsutvinning I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL360

Kod
1DL360
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 25 hp matematik, inklusive matematisk statistik, och 45 hp datavetenskap och/eller teknik, inklusive Databasteknik I och en fortsättningskurs i programmering. Algoritmer och datastrukturer I rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara olika metoder att utvinna förädlad information ur stora datamängder, både i teori och i praktisk tillämpning
  • använda dessa metoder med lämpliga verktyg
  • utvärdera och jämföra olika metoders lämplighet
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i tillämpning av informationsutvinning
  • lösa informationsutvinningsproblem i grupp.

Innehåll

Introduktion till informationsutvinning och dess terminologi, översikt över olika typer av data och dess egenskaper, datapreparering, klusteranalys (prototypbaserad, hierarkisk, och densitetsbaserade klustringalgoritmer, validering), associationsanalys (Apriori, FP-growth, sekventiella mönster), avvikelseidentifiering, samhälleliga och etiska aspekter inom området informationsutvinning.

Ämnena behandlas både teoretiskt och praktiskt genom laborationer där utvalda metoder implementeras och testas på typiska datamängder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. 

Examination

Skriftlig tentamen och ett projekt som redovisas skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin