Persiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR315

Kod
5JR315
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Persiska.

Behörighetskrav

Persiska A och minst 22,5 hp från Persiska B

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i klassisk nypersisk grammatik och verslära, samt förmåga att förklara den persiska grammatiken ur ett diakroniskt perspektiv. Kursen ger ytterligare fördjupning i modern nypersiska samt breddade kunskaper i de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa moderna persiska dikter
 • översätta moderna persiska dikter till svenska
 • redogöra för klassicerande grammatiska drag i modern persisk diktning
 • läsa avancerade moderna persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal
 • översätta avancerade persiska skönlitterära prosatexter till svenska
 • analysera modern skönlitteratur från olika genrer ur ett stilistiskt perspektiv
 • analysera verbformer och satsstruktur i avancerade persiska texter
 • analysera persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext
 • framföra korta muntliga presentationer på persiska
 • skriva korta sammanfattningar och artikelreferat på persiska.

Delkurs 2: Persisk sakprosa och andra medietexter (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa sakprosa- och massmedietexter på persisk
 • översätta och redogöra för innehållet i dessa på persiska
 • redogöra för de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter
 • redogöra för de viktigaste stilistiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter.

Delkurs 3: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

redogöra för de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala skillnaderna mellan klassisk och modern persiska

ur texter ge exempel på de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala särdragen i klassisk persiska

läsa klassiska dikter och enklare prosa

översätta klassiska dikter och enklare prosa till svenska

beskriva det arabisk-persiska metriska systemets grundläggande begrepp

redogöra för stavelselängd i persisk metrik

läsa enkel nasta`liq (skrivstil)

analysera persiska dikter efter ett givet versmått

analysera klassiska persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext.

Delkurs 4: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • beskriva de viktigaste språken som ingår i den iranska språkfamiljen
 • redogöra för de viktigaste fonologiska diakrona utvecklingarna i den iranska språkfamiljen
 • redogöra för nominalmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks nominalmorfologi
 • redogöra för verbmorfologins utveckling i persiska samt beskriva ytterligare ett iranskt språks verbmorfologi
 • redogöra för ergativkonstruktionen i iranska språk
 • beskriva språkstandardiseringsprocesser i iranska språk
 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan muntlig och skriftlig litteratur i iranska språk.

Innehåll

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet (7,5 hp)

Kursen syftar till att utveckla förmågan att läsa, översätta och analysera ca 80 siodor moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet i form av författarpresentationer och diskussioner kring texterna på persiska.

Delkurs 2: Persisk sakprosa och andra medietexter (7,5 hp)

Kursen syftar till att utveckla förmåga att läsa texter i snabb takt. Textanalysen innebär grammatiska och stilistiska kontrasteringar mot andra textgenrer inom modern persiska. I analysarbetet ingår även färdigheter i att kunna översätta innehållet i sakprosa- och massmedietexter vilket belyses genom kontrastering mot svenska språkets grammatiska och stilistiska särdrag.

Delkurs 3: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge färdigheter att läsa, översätta och analysera klassiska persiska skönlitterära texter, ge en introduktion till de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala skillnaderna mellan klassisk och modern persiska samt att ge en introduktion till det arabisk-persiska metriska systemet.

Delkurs 4: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

Delkursen består av en översikt av de viktigaste forniranska, medeliranska och nyiranska språken samt de skriftminnesmärken/den litteratur som finns på de olika språken. För nyiranska språk presenteras även den sociolinguistiska situationen och de hot som föreligger för språkens överlevnad.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Moderna persiska litterära texter (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. salsskrivning (betygsskala U/G/VG)
 2. muntlig presentation (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs VG på moment 1 och minst G på moment 2.

Delkurs 2: Persisk sakprosa och andra medietexter (7,5 hp)

Delkursen har två examinerande moment:

 1. löpande muntliga och skriftliga uppgifter (betygsskala U/G/VG)
 2. salsskrivning (betygsskala U/G/VG)

För betyget G krävs G på båda momenten. För betyget VG krävs VG på  båda momenten.

Delkurs 3: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning (betygsskala U/G/VG).

Delkurs 4: Introduktion till de iranska språken (7,5 hp)

Delkursen har tre examinerande moment:

 1. muntlig presentation (betygsskala U/G/VG)
 2. skriftlig inlämningsuppgift (betygsskala U/G/VG)
 3. dugga (betygsskala U/G/VG)

För betyg G på hela kursen krävs minst betyg G på samtliga delkurser. För betyg VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin