Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3PE122

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

Referenslitteratur

  • Kvinnofrid: en sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:55, Stockholm, Arbetsmarknadsdepartementet, 1998 (Referenslitteratur)
  • World report on violence and health: summary, Geneva, World Health Organization, 2002 (Referenslitteratur)
  • Nationellt centrum för kvinnofrid. Uppsala, Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp., Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala universitet, 2008
  • Lundgren, Eva m.fl., Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning., Umeå: Brottsoffermyndigheten och Uppsala: Uppsala universitet, 2001
  • Knocke, Wuokko, Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke, [Ny utg.], Stockholm, Atlas, 2005
  • Våld i nära relationer. SOSFS 2014:4, Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens författningssamling., 2014
  • Council of Europe. GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convetion on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convetion) SWEDEN, GREVIO/Inf (2018) 15., 2018 (Hämtat från: https://rm.coe.int/grevio-inf-2018- 15-eng-final/168091e86)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin