Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE122

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 25 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Behörighetskrav

Kursen är fakultetsövergripande. Målgruppen är studenter som läser relevanta yrkesutbildningar; läkare, jurister, socionomer, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, lärare, teologer och journalister. I mån av plats kan även studenter som går andra utbildningar erbjudas att gå kursen.

Mål

Kursen avser att ge grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor
 • analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
 • förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • beskriva olika myndigheters och idéburna organisationers ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn och förövare, samt hur en god samverkan kan se ut
 • urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, på global och nationell nivå
 • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - uttryck, mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Särskild sårbarhet
 • Berörda myndigheters olika ansvarsområden för att motverka mäns våld mot kvinnor
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Undervisningen sker på halvfart under 10 veckor.

Föreläsningarna hålls på kvällstid i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Examination

Examination sker i form av en hemtentamen som baseras på kurslitteraturen och föreläsningarna.

Frånvaro kompletteras i första hand av deltagande i likvärdigt moment vid kommande kursomgång. I särskilda fall kan frånvaro kompletteras genom skriftlig uppgift.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter och överlappar delvis kursen 3PE045 Våld mot kvinnor.

Dessa båda kurser kan inte ingå i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin