Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3PE122

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Obligatorisk litteratur

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, 1. uppl., Uppsala, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2010Obligatorisk
 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet, Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå, 2. uppl., Malmö, Gleerup, 2015Obligatorisk
 • Björktomta, Siv-Britt, Om patriarkat, motstånd och uppbrott: tjejers rörelser i sociala rum, 1. uppl., Malmö, Égalité, 2012Obligatorisk
 • Council of Europe. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet., Europarådets föredragsserie - nr 210, 2011Obligatorisk
 • Declaration on the elimination of violence against women, [New York], United Nations, 1994Obligatorisk
 • Det blir ju bara värre om jag berättar - ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2020Obligatorisk (Tillgänglig via Studium, urval)
 • Ekström, Veronica, Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, Linköping, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016Obligatorisk
 • Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne, Hur går hon?: om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Obligatorisk
 • Baianstovu, Rúna Í m.fl., Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, 1, Örebro, Örebro University Press, 2019Obligatorisk (Tillgänglig via Studium, urval)
 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld., Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013Obligatorisk
 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka, Varför går hon?: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Obligatorisk
 • Laanemets, Leili; Mattsson, Tina; Nordling, Vanna, Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete., Socialvetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 2013Obligatorisk
 • Lundgren, Eva, Våldets normalisering och andra våldsförståelser, Stockholm, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012Obligatorisk
 • Lykke, Nina, Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning., Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003Obligatorisk (en artikel sid 47–56.)
 • Bruhn, Anders; Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person, Första upplagan, 2018Obligatorisk
 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin, Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor., Tidskrift för genusvetenskap, 2014Obligatorisk (En artikel sid 35 (2–3), 106–128.)
 • Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2., Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009Obligatorisk
 • Våld mot hbtq-personer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2018:1, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018Obligatorisk
 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1., Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013Obligatorisk
 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014Obligatorisk
 • Heimer, Gun m.fl., Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar, Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019Obligatorisk
 • Vården vid sexuellt våld − Nuläge och vägar framåt. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner, Sveriges kommuner och regioner, 2020Obligatorisk (Tillgänglig Studium, urval)
 • Wendt Höjer, Maria, Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin., 1. uppl., Malmö, Liber ekonomi, 2002Obligatorisk (Tillgänglig via : Studentportalen)

Referenslitteratur

 • Kvinnofrid: en sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:55, Stockholm, Arbetsmarknadsdepartementet, 1998 (Referenslitteratur)
 • World report on violence and health: summary, Geneva, World Health Organization, 2002 (Referenslitteratur)
 • Nationellt centrum för kvinnofrid. Uppsala, Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp., Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala universitet, 2008
 • Lundgren, Eva m.fl., Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning., Umeå: Brottsoffermyndigheten och Uppsala: Uppsala universitet, 2001
 • Knocke, Wuokko, Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke, [Ny utg.], Stockholm, Atlas, 2005
 • Våld i nära relationer. SOSFS 2014:4, Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens författningssamling., 2014
 • Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010
 • Bruno, Linnéa; Bečević, Zulmir, Barn & unga i utsatta livssituationer: perspektiv från forskning och praktik, Första upplagan, Stockholm, Liber, [2020]
 • Våld mot äldre kvinnor. En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2016
 • Uppsalamodellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin