Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE122

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 21 oktober 2013
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Behörighetskrav

Studerande som läser relevanta yrkesutbildningar; förskollärare, lärare, veterinärer, sjuksköterskor, läkare, jurister, socionomer, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, teologer, journalister. I mån av plats kan även studenter inom andra utbildningar erbjudas att gå kursen.

Mål

Studenterna ska efter genomgången kurs

  • ha erhållit god insikt i och förståelse för de grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • ha erhållit god insikt i och förståelse för livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld, samt män som utövar våld.
  • ha god kunskap om samhällets ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor.
  • kunna reflektera kring sina egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Innehåll

  • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt internationellt och samhällsvetenskapligt perspektiv.
  • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - kännetecken, dynamik och effekter för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Maskulinitet och våldsutövande.
  • Myndigheters ansvar för mäns våld mot kvinnor.
  • Särskild sårbarhet.
  • Reflektion om attityder och värderingar kring våld i nära relationer.

Undervisning

Undervisningen sker på halvfart under 10 veckor.

Föreläsningarna hålls på kvällstid i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Examination

Examination sker i form av en hemtentamen som baseras på kurslitteraturen och föreläsningarna.

Det är obligatorisk närvaro (100%) vid föreläsningarna och seminariet.

I händelse av frånvaro ska en kompletteringsuppgift lösas och lämnas in.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter och överlappar delvis kursen 3PE045 Våld mot kvinnor.

Dessa båda kurser kan inte ingå i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin