Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3PE122

Obligatorisk litteratur

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet, Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå, 2. uppl., Malmö, Gleerup, 2015Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Björktomta, Siv-Britt, Om patriarkat, motstånd och uppbrott: tjejers rörelser i sociala rum, 1. uppl., Malmö, Égalité, 2012Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Council of Europe. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet., Europarådets föredragsserie - nr 210, 2011Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Declaration on the elimination of violence against women, [New York], United Nations, 1994Obligatorisk (Tillgänglig via Studium)
 • Det blir ju bara värre om jag berättar - ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2020Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Ekström, Veronica, Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, Linköping, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne, Hur går hon?: om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Obligatorisk (Urval)
 • Baianstovu, Rúna Í m.fl., Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, 1, Örebro, Örebro University Press, 2019Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld., Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013Obligatorisk (Tillgänglig via Studium)
 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka, Varför går hon?: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Obligatorisk (Urval)
 • Laanemets, Leili; Mattsson, Tina; Nordling, Vanna, Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete., Socialvetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 2013Obligatorisk (Tillgänglig via Studium)
 • Lykke, Nina, Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning., Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003Obligatorisk (Tillgänglig via Studium)
 • Bruhn, Anders; Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person, Första upplagan, 2018Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin, Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor., Tidskrift för genusvetenskap, 2014Obligatorisk (Tillgänglig via Studium)
 • Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2., Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Våld mot hbtq-personer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2018:1, Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1., Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Heimer, Gun m.fl., Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar, Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019Obligatorisk
 • Vården vid sexuellt våld − Nuläge och vägar framåt. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner, Sveriges kommuner och regioner, 2020Obligatorisk (Urval, tillgänglig via Studium)
 • Øverlien, Carolina, Young People's Experiences of Violence and Abuse in Same-sex Relationships: Understandings and Challenges, Ingår i: Nordic Journal of Social Research, vol. 11, 2020, s. 109–128, https://journals.oslomet.no/index.php/njsr/article/view/3327Obligatorisk

Huvudgrupp 2

Ytterligare vetenskapliga artiklar och urval från rapporter kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin