Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning

Vill du ansöka om en svensk apotekar- eller receptarielegitimation behöver du först visa att du har kunskap och kompetens för att kunna verka som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige. En väg att visa att du har detta är att göra ett kunskapsprov. Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att dina kunskaper, färdigheter och förmågor motsvarar kraven för svensk apotekar- respektive receptarieexamen. 

Uppsala universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning. Provet är kostnadsfritt och anordnas flera gånger per år.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med en utländsk apotekar- eller receptarieexamen som har fått beslut från Socialstyrelsen att de är behöriga kan anmäla sig till kunskapsprovet.

Hur är kunskapsprovet upplagt?

Kunskapsprovet består av två prov – ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov som görs under en dag vardera. Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Proven genomförs på svenska. En del i det teoretiska provet innehåller en vetenskaplig artikel på engelska, men med tillhörande frågor på svenska.

Från 1 juli 2019 är antalet gånger du får skriva provet begränsat: maximalt tre gånger per prov. Fram tills dess är antalet gånger obegränsat.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som apotekare eller receptarie i Sverige. Frågorna är flervalsfrågor och är fördelade på de olika ämnesområdena kemi, farmaci och farmaceutisk biovetenskap. Provet avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen i Sverige.

Det teoretiska provet genomförs i Uppsala i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. God datorvana rekommenderas för att kunna hantera provet på bästa sätt.

Förbered dig

Om anmälan

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter färdigheter och förmågan att agera i sin yrkesroll som apotekare eller receptarie. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Provet görs under en dag, ungefär tre månader efter det teoretiska provet.

Det praktiska delprovet genomförs bland annat i form av verklighetsbaserade situationer. Detaljerad information om innehållet går ut till de deltagare som får godkänt på det teoretiska provet. Från första provtillfället har den sökande maximalt fem år på sig att genomföra hela kunskapsprovet.

Vad händer efter kunskapsprovet?

Efter godkänt teoretiskt kunskapsprov måste varje deltagare göra ett praktiskt kunskapsprov. Efter godkänt praktiskt kunskapsprov rapporterar Uppsala universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som sedan ger dig information om den praktiska tjänstgöringen och om kursen i författningskunskap som du ska genomgå. Läs om Socialstyrelsens system för ansökan om legitimation för apotekare respektive receptarier.

Möt tre farmaceuter som har gjort provet

Sandra, Osama och Afaf berättar om sina upplevelser av provet och ger dig tips om hur du kan förbereda dig.
Läs mer om deras erfarenheter.