Receptarieprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, FRC1Y

Kod
FRC1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 26 augusti 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/1212
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci, Institutionen för läkemedelskemi, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Utbildningen bedrivs i enlighet med Högskoleförordningen och Uppsala universitets pedagogiska program, mål och strategier, regler och riktlinjer med beaktande av bl.a. likabehandling, kvalitetsarbete och hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Syfte

Programmet leder till en akademisk yrkesexamen, receptarieexamen 180 hp, och utgör grund för legitimation som receptarie och för fortsatta studier på avancerad nivå.

Farmacie kandidatexamen kan erhållas efter genomgånget program under förutsättning att studenten uppnår 90 högskolepoängs fördjupning i huvudområdet samt uppfyller övriga krav för kandidatexamen i enlighet med bestämmelser vid Uppsala universitet.

Mål

För receptarieexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som receptarie.

KUNSKAP och FÖRSTÅELSE

För receptarieexamen skall studenten

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

- visa kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,

- visa kännedom om utveckling, prövning och användning av läkemedel, och

- visa kunskap om relevanta författningar.

FÄRDIGHET och FÖRMÅGA

För receptarieexamen skall studenten

- visa förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem,

- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

- visa förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA och FÖRHÅLLNINGSSÄTT

För receptarieexamen skall studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,

- visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvårdsområdet med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE)

För receptarieexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Lokala mål för receptarieprogrammet vid Uppsala universitet

Förutom ovanstående mål enligt gällande Högskoleförordning skall studenten

- visa kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning

- visa förmåga att verka hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå

- visa kunskap om hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Programmets uppläggning

Programmet följer en bunden studieordning. Det innebär att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen föreskriver för att säkerställa en god progression i kunskap, färdighet och förmåga. Undervisningen förutsätter heltidsstudier.

I programmet ingår en valbar del omfattande en specialiseringskurs om 7,5 hp och ett självständigt arbete om 15 hp. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning på apotek (15 hp) under termin 6. Denna förläggs oftast på andra orter än Uppsala.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska eller datorbaserade laborationer, seminarieverksamhet, grupparbeten samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek. Undervisningen genomsyras av studentcentrerat lärande med aktiverande undervisningsmoment såsom interaktiva föreläsningar, arbete med verklighetsbaserade frågeställningar genom problembaserat lärande eller motsvarande. Delar av kurslitteraturen är engelskspråkig och enstaka kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Kurser inom programmet

Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges detaljerade anvisningar om undervisning och examination. Obligatorisk närvaro krävs vid de moment som anges som obligatoriska i respektive kursplan. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling ges en serie terminsövergripande kurser i professionell utveckling. De omfattar verklighetsbaserade frågeställningar och uppgifter samt muntlig och skriftlig kommunikationsträning relaterad till professionen. Dessa kurser kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet, är nära anknutna till övriga kurser på respektive termin och examineras terminsvis.

Examen

Receptarieexamen uppnås efter fullgjorda kunskapsfordringar om sammanlagt 180 hp, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp samt 15 hp verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningsbevis utfärdas på begäran av studenten. På utbildningsbeviset skall receptarieexamens engelska översättning, Bachelor of Science in Pharmacy, anges.

Farmacie kandidatexamen kan erhållas efter genomgånget program under förutsättning att studenten uppnår 90 högskolepoängs fördjupning i ämnet, och i övrigt i enlighet med bestämmelser vid Uppsala universitet. Utbildningsbevis utfärdas på begäran från studenten. På utbildningsbeviset skall farmacie kandidatexamens engelska översättning, Bachelor of Pharmaceutical Science, anges.

Övriga föreskrifter

För att säkerställa en god progression i kunskap, färdighet och förmåga under programmet finns särskilda förkunskapskrav för tillträde till termin 3 till 6.

Termin 3 - Kursen Allmän och organisk farmaceutisk kemi, modulerna tentamen cellbiologi och laborationer på Farmaceutisk biokemi och molekylär cellbiologi ska vara godkända. Även modulen laborationer och seminarier från Fysiologi samt modulen praktik och IPL från Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist ska vara godkända. Dessutom ska alla kurser på termin 1-2 ha genomgåtts.

Termin 4 - Kurserna Läkemedel i samhället, Analytisk kemi med läkemedelsinriktning, Fysiologi och Professionell utveckling 2: Receptarien som kommunikatör av farmaceutisk kunskap ska vara godkända. Även modulen laborationer från Farmakologi med läkemedelskemi II ska vara godkänd. Dessutom ska alla kurser på termin 1-3 ha genomgåtts.

Termin 5 - Kursen Farmakologi II med läkemedelskemi ska vara godkänd. Även modulerna skriftlig presentation och muntlig presentation från Professionell utveckling 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation ska vara godkända. Dessutom ska alla kurser på termin 1-4 ha genomgåtts. För tillträde till specialiseringskurser krävs dessutom att de kurser som särskilt anges som förkunskapskrav i kursplanen är godkända vid kursstarten.

Termin 6 - 120 hp inom programmet inklusive godkänd modul muntlig redovisning från Professionell utveckling 4: Receptarien som främjare av god läkemedelsanvändning, modulen PM från Farmakognosi och läkemedlens ursprung samt modulen PM från Farmakoepidemiologi och hälsoekonomi med statistik ska vara godkända. Dessutom krävs att de kurser som särskilt anges som förkunskapskrav i kursplanen är godkända samt att alla kurser på termin 1-5 har genomgåtts. För tillträde till verksamhetsförlagd utbildning krävs att samtliga obligatoriska kurser inom receptarieprogrammet ska vara godkända och resultatet ska vara inrapporterat senast 7 dagar innan kursstart. Specialiseringskurs och fördjupningsprojekt ska vara genomgångna.

Övergångsbestämmelser

Kurser enligt tidigare utbildningsplan (FRE1Y) avvecklas successivt. Studenter från utbildningsplan (FRE1Y) kan ges möjlighet att fullfölja sin utbildning enligt gällande avvecklingsplan och regler för återupptagande av studier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin