Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

70-100 hp

Kompletteringsutbildningen är ett program för dig som har en avslutad utländsk apotekarutbildning och vill arbeta som apotekare i Sverige. För att jobba som apotekare inom svensk hälso- och sjukvård krävs det att du har en svensk apotekarlegitimation, vilket denna utbildning utgör grund för. Du får uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svenska behandlingstraditioner.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Distans, Svenska

Kompletteringsutbildningen är en heltidsutbildning på drygt tre terminer (100 högskolepoäng). Utbildningen innefattar en inledande termin i svenska för akademiska studier för att den som behöver ska kunna utveckla sitt svenska språk. Om du kan kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska via ett språktest kan du börja direkt på termin två. Utbildningen omfattar då 70 högskolepoäng.

Utbildningen ger dig kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap och i de regelverk som styr hälso- och sjukvården, apoteken och läkemedelstillverkningen. Du får också kunskaper i att kommunicera yrkesadekvat på svenska. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället.

Undervisningen sker mestadels på distans men inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus i Uppsala.

Efter utbildningen kan du ansöka om svensk apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen ska vara en garanti för att du har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestiteln apotekare är skyddad, vilket betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln.

Språktest i svenska

I samband med din anmälan kan du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest. Vid godkänt resultat på språktestet behöver du inte läsa termin ett och du börjar direkt på utbildningens andra termin.

Om språktestet och aktuella datum för testet

Innehåll

Kompletteringsutbildningen inleds med en termin svenska för den som inte har ett godkänt test i svenska.

Under andra terminen får du uppdatering av relevanta delar från kurser i bland annat farmaceutisk cellbiologi, farmakologi, farmakokinetik, toxikologi, läkemedelskemi och galenisk farmaci och tillämpning av kunskaper från kurser inom apotekarprogrammet. Du läser om de vanligaste sjukdomarna i Sverige och de svenska behandlingsrekommendationer som ingår.

Du får också lära dig de vanligaste kommunikationsteorierna och hur kommunikation, beteenden och attityder påverkar läkemedelsanvändningen.

Termin två avslutas med en kurs om det svenska sjukvårdssystemet och läkemedelsanvändningen i Sverige inklusive de regelverk som styr hälso- och sjukvården, apoteken och läkemedelstillverkningen.

Tredje och sista terminen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik.

Kurser inom programmet, 100 hp

Termin 1

  • Svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen, 30 hp

Termin 2

  • Kompletterande farmaceutisk vetenskap I, 12,5 hp
  • Läkemedelsterapi i Sverige, 7,5 hp
  • Farmaceutisk kommunikation, 2,5 hp
  • Läkemedel i det svenska samhället, 7,5 hp

Termin 3

  • Verksamhetsförlagd utbildning, inklusive farmaceutiska författningar, 40 hp

Kurserna på de två första terminerna ges främst på distans vilket innebär att undervisningen till största del är webbaserad. Du behöver därför ha tillgång till en dator med fungerande internetuppkoppling, webbkamera, hörlurar och mikrofon.

Oavsett om du går utbildningen på 100 hp eller 70 hp kommer du att behöva komma till Uppsala ett antal gånger per termin. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av den information du får efter det slutliga antagningsbeskedet, innan utbildningen startar.

Utbildningen är på heltid, vilket kräver att du engagerar dig och lägger ner tid motsvarande heltid (40 timmar i veckan) för att klara utbildningen. Undervisningen sker på dagtid och ges på svenska. Viss kurslitteratur kan vara på engelska.

Den tredje terminen genomgår du sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Universitetet ordnar VFU-platser.

När du har fått legitimation har du möjlighet att arbeta som legitimerad apotekare på samma sätt som de som har en svensk apotekarutbildning. Utöver apotek kan du arbeta inom övriga delar av hälso- och sjukvården, myndigheter och läkemedelsindustrin. Möjligheten till vidareutbildning är också stor.

Som apotekare har du en god inblick i vetenskaplig arbetsmetodik, vilket är av speciellt värde inom en rad läkemedelsrelaterade arbeten; allt från utvecklings- och forskningsarbete inom läkemedelsområdet till läkemedelsanvändning.

Som samhällets läkemedelsexpert och apotekare finns det många olika karriärmöjligheter. Utöver att kunna arbeta inom apoteksområdet kan du ha övergripande ansvar för läkemedelshantering och kvalitetssäkring på olika sjukhus, vårdcentraler och andra ställen där läkemedel används. Som apotekare kan du vara med och förbättra läkemedelsanvändningen hos patienter men också bland hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan du göra med bland annat fördjupad läkemedelsrådgivning och vidareutbildning av personal.

Som apotekare kan du även arbeta på en rad olika myndigheter. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är några exempel över myndigheter där många apotekare arbetar med bland annat läkemedelsutredningar, godkännande av nya läkemedel och läkemedelsinformation.

Inom läkemedelsindustrin kan du arbeta med en rad olika arbetsuppgifter som är förknippade med läkemedelstillverkning.

Karriärstöd

Under din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin