Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring

180 hp

Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv? Kandidatprogrammet i ledarskap – kvalitet – förbättring ger dig kunskaper och verktyg inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Du får studera utveckling utifrån både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utbildningen har ett långsiktigt perspektiv på verksamhetsutveckling där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Kandidatprogrammet i Ledarskap – Kvalitet – Förbättring vänder sig till dig som vill arbeta med utveckling och förbättring i företag och organisationer. Du kommer att studera utveckling baserad på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Programmet är på heltid och ger dig bred kunskap om kvalitetsutveckling och ledarskap. Du får en branschoberoende utbildning med fokus på hållbar affärsutveckling i nära samarbete med näringsliv och andra organisationer.

Under programmet får du lära dig strukturerade förhållningssätt och metoder och få en större förståelse för hur organisationer och företag verkar. Denna kunskap kan du sedan använda och vidareutveckla för att förbättra och upprätthålla en hög nivå på processer och arbetssätt. Slutmålet är att hållbart öka effektiviteten och kundnöjdheten inom företag och andra organisationer.

Efter examen arbetar våra tidigare studenter nu med titlar som projektledare, validitetsingenjörer och företagsutvecklare. Dina framtida arbetsuppgifter kan vara att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, ansvara för och arbeta med kvalitetsfrågor eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Programmet ges på campus Gotland i Visby om du väljer att studera på plats, vilket erbjuder en miljö med studenter från hela världen. Fokus på hållbar utveckling är också en röd tråd i alla kurser som ges på campus Gotland.

Examen

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen (Bachelor of Science) med industriell teknik som huvudområde.

Programmet är fördelat på sex terminer varav fyra med obligatoriska kurser och två med valbara kurser. Basen utgörs av kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Du lär dig att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du också att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald och förändring. Det ger dig ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

Termin tre och fyra är valbara och då kan du söka de kurser som intresserar dig. Hälften av de kurserna, 30 hp av 60 hp, måste vara inom ett och samma ämne - ett biområde. Vi har förslag på kurser, samt biområde som vi tycker kompletterar de obligatoriska terminerna på ett bra sätt.

Har du läst 60 hp tidigare har du möjlighet att ta ut en kandidatexamen redan efter två år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Studera utomlands

Genom universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Varför inte läsa ditt biområde under våren år två utomlands? Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis.

Programmet innehåller olika typer av undervisningsformer: föreläsningar, seminarieövningar, självstudier, inlämningsuppgifter, laborationer och verklighetsanknutna projekt som genomförs hos företag och organisationer. Du kommer att få jobba enskilt, i par och i grupp i olika konstellationer under programmets gång.

Gästföreläsare används under hela utbildningen för att förmedla hur verksamheter och metoder fungerar i praktiken. Du kommer också att få jobba med projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag. Där får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Om du är yrkesverksam kommer du att ha möjlighet att göra stora delar av tillämpningen i din egen organisation vilket ger en konkret nytta tillbaka till organisationen.

Examinationer sker genom tentor, skriftliga prov, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, laborationer, seminarier och projektarbeten. Ett viktigt inslag i utbildningen är slutligen att du reflekterar över det du har lärt dig genom teori och tillämpning, antingen själv eller tillsammans med dina kurskamrater.

Campus Gotland

Programmets campusinriktning ges på Campus Gotland, där du blir en del av Uppsala universitets mest internationella miljö. Här studerar du i små klasser med studenter från alla världens hörn vilket breddar din förståelse för andra kulturer och förbereder dig för en internationell arbetsmarknad. Campus Gotland har också ett fokus på hållbar utveckling som löper som en röd tråd genom alla utbildningar. Hela utbildningen och kurslitteraturen är på engelska.

Du kan även läsa programmet på distans på svenska.

Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter. Dina kommande arbetsuppgifter kan bli att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projektledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

En undersökning av de studenter som tagit examen tidigare år visade att 85 % av dem hade fått relevanta jobb. Våra tidigare studenter arbetar bland annat som:

  • företagsutvecklare
  • projektledare
  • leankonsulter
  • validitetsingenjörer.

Bland arbetsgivarna återfinns bland andra:

  • ABB Robotics
  • PayEx
  • Försvarsmakten
  • Region Gotland
  • Fertsoft
  • Air Liquide.

Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Det finns flera tänkbara påbyggnader inom Uppsala universitet men din grundutbildning ger dig också möjlighet att studera någon annanstans i världen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin