Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Utbildningsplan, TKV1K

Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 januari 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogram

Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring ska finnas inrättat vid universitetet med start hösten 2014 enligt beslut 28 maj 2013 (UFV 2013/886).

Programmets namn på engelska: Bachelor Programme in Leadership – Quality Management – Improvement.

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Syfte

Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring är utformat för att utbilda studenten med de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla och förbättra verksamheter genom att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt, samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna eller arbetssätten.

Mål

Mål för kandidatexamen

Högskolelagen

1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

Högskoleförordningen

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för kandidatprogram ledarskap – kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter avslutad utbildning

- visa kunskap om metoder och verktyg som används inom området verksamhetsutveckling samt kunskap om områdets utveckling.

- visa kunskap om hur företag och organisationer fungerar enskilt och i större sammanhang.

- visa förståelse för hur förändringsprocesser uppstår och hanteras.

- visa förståelse för betydelsen av mångfald, olikheter och den gruppdynamiska processen.

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter avslutad utbildning

- visa färdighet i att beskriva, analysera, leda och förändra verksamheter inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter.

- visa förmåga att leda och ingå i förbättrings- och utvecklingsprojekt med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter avslutad utbildning

- visa ett kund- och intressentfokus.

- se på utveckling utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

- tillämpa förhållningssättet att utveckling och förbättring ses ur ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Beskrivning av programmet

Programmet ger en bred kompetens inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, projektledning, ledarskap och ekonomi, samt grundläggande kunskaper inom det juridiska området i kombination med fördjupade kunskaper och färdigheter inom området ledning och styrning av förändringar och förbättringar genom studier i bland annat change management, ledarskap och coaching, six sigma och lean management. Genom hela utbildningen tränas studenten i att tillämpa både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter på verkliga problem genom inlämningsuppgifter och projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag. I programmet integreras synsättet att utveckling och förbättring ses ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna. Detta betyder att utveckling och förbättring ses ur ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Progression i utbildningen

Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ledarrollen, parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig bredd.

Programmets kurser

Studieplan

Huvudområden förkortas som FEK=företagsekonomi, M = matematik, T = teknik, INT = industriell teknik, JUR=juridik.

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till examenskrav. Följande beteckningar används

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

Huvudområdet industriell teknik

Huvudområdet Industriell teknik är tvärvetenskapligt och kombinerar teknisk kunnande med frågor som rör organisation och ledning, innovationsprocesser samt entreprenöriell verksamhet.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Industriell teknik om den till största delen behandlar:

• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska system inom utvalt ämnesområde eller motsvarande för komponenter i sådana system.

• Teknikbaserad affärsutveckling. Detta innefattar t.ex. entreprenörskap och marknadsanalys men även kurser som produktutveckling.

• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är industriell ekonomi, produktionsledning, industrialisering, kvalitets- och miljöteknik samt projektledning.

Examen

Examensbestämmelser

Beslut enligt högskoleförordningen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet

I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas.

Förutom ett huvudområde skall varje kandidatexamen innehålla minst ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. Samtliga huvudområden kan också utgöra biområden.

Övriga föreskrifter

Föreskrifter om behörighet

Särskild behörighet

Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4) alternativt Matematik C (områdesbehörighet 4).

Kravet på kunskaper i matematik kan uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Antagning till senare del av utbildningsprogram

Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program.

  • För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp kurser av relevans för utbildningen.
  • För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst
  • För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för utbildningen.
  • Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till.
  • För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets
  • studievägledare.

Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/

Betyg och examination

En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902).

Studieuppehåll och studieavbrott

Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval enligt följande prioritering:

  • Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat omvårdnadsansvar).
  • Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska området, inklusive praktik och forskning.
  • Övriga studieuppehåll

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin