Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Utbildningsplan, TKV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Beslut och riktlinjer

Beslut om att anordna utbildningsprogram

Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2022-11-07 att gälla fr.o.m. 2023-07-01.

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring ska finnas inrättat vid universitetet med start hösten 2014 enligt beslut 28 maj 2013 (UFV 2013/886).

Engelsk översättning

Programmets namn på engelska: Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement.

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C

Syfte

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring är utformat för att utbilda studenten med de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla och förbättra verksamheter genom att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt, samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna eller arbetssätten.

Mål

Mål för kandidatexamen

Högskolelagen

Högskolelagen innehåller bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Högskoleförordningen

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för kandidatprogram ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap om metoder och verktyg som används inom området verksamhetsutveckling samt kunskap om områdets utveckling.

- visa kunskap om hur företag och organisationer fungerar enskilt och i större sammanhang.

- visa förståelse för hur förändringsprocesser uppstår och hanteras.

- visa förståelse för betydelsen av mångfald, olikheter och den gruppdynamiska processen.

- visa förståelse för socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar verksamhetsutveckling.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

- visa färdighet i att beskriva, analysera, leda och förändra verksamheter inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter.

- visa förmåga att leda och ingå i förbättrings- och utvecklingsprojekt med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

- visa ett kund- och intressentfokus.

- se på utveckling utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

- tillämpa förhållningssättet att utveckling och förbättring ses ur ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Programmets uppläggning

Beskrivning av utbildningen

Beskrivning av programmet

Programmet är fördelat på sex terminer varav fyra med rekommenderade kurser inom huvudområdet och två med valbara kurser. För distansingången genomförs samtliga kurser på distans. Programmets kurser inom huvudområdet fokuserar på kvalitetsutveckling, där studenten studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Studenten lär sig att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten. Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer studenten också att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald och förändring. Det ger ökad förståelse för hur studenten själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

Genom hela utbildningen tränas studenten i att tillämpa både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter på verkliga problem genom inlämningsuppgifter och projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag. I programmet integreras synsättet att utveckling och förbättring ses ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna. Detta betyder att utveckling och förbättring ses ur ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

De två valbara terminerna (termin 4 och 5) är till för att bredda studentens kunskaper och här kan studenten söka kurser inom ämnen som intresserar. Dock måste 30 hp (av 60 hp) vara inom ett och samma huvudområde - ett biområde. Studenten kan välja bland förslag på kurser som ges inom programmet.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.

Progression i utbildningen

Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ledarrollen, parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig bredd.

Programmets kurser

Studieplan

Huvudområden anges.

Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till examenskrav. Följande beteckningar används

G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier.

G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp.

G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp.

G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen

Huvudområdet industriell teknik

Huvudområdet Industriell teknik är tvärvetenskapligt och kombinerar teknisk kunnande med frågor som rör organisation och ledning, innovationsprocesser samt entreprenöriell verksamhet.

En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Industriell teknik om den till största delen behandlar:

  • Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska system inom utvalt ämnesområde eller motsvarande för komponenter i sådana system.
  • Teknikbaserad affärsutveckling. Detta innefattar t.ex. entreprenörskap och marknadsanalys men även kurser som produktutveckling.
  • Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är industriell ekonomi, produktionsledning, industrialisering, kvalitets- och miljöteknik samt projektledning.

Examensarbete

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens hemsida teknat.uu.se/student.

Undervisning

När det gäller distansingången ges kurserna i programmet huvudsakligen på svenska men kurser eller kursmoment samt kurslitteratur på engelska kan förekomma. För studenter som påbörjar årskurs 1 hösten 2022 och senare ges campusingången på engelska. För övriga ges kurserna i programmet huvudsakligen på svenska men kurser eller kursmoment samt kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Examen

Examensbestämmelser

Beslut enligt högskoleförordningen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet

I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas.

Förutom ett huvudområde skall varje kandidatexamen innehålla minst ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. Samtliga huvudområden kan också utgöra biområden.

Övriga föreskrifter

Antagning till senare del av utbildningsprogram

För att kunna antas till senare del av ett kandidatprogram (eller inriktning/ingång inom detta) ska studenten:

  • uppfylla kraven om grundläggande och särskild behörighet.
  • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten kan läsa minst 15 hp på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.
  • för antagning till vårterminen i årskurs ett ha 20 hp programrelevanta kurser.
  • för antagning till höstterminen i årskurs två ha 40 hp programrelevanta kurser.
  • för antagning till vårterminen i årskurs två ha 60 hp programrelevanta kurser.
  • för antagning till höstterminen i årskurs tre ha 80 hp programrelevanta kurser.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan). Studenter kan endast antas till senare del av program om det finns plats på programmet den aktuella terminen.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

För studiestart hösttermin är ansökningsperioden 15 mars - 15 april. Underlag för ansökan  kan kompletteras fram till och med den 1 juni (inför höstterminen). För studiestart vårtermin är ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. Underlag för ansökan kompletteras fram till och med den 1 december (inför vårterminen). Om angivna datum för sista ansökningsdag eller kompletteringsdag infaller på helgdag förskjuts deadline till närmast påföljande vardag. Efter sista ansökningsdag finns möjlighet till sen anmälan fram till och med terminsstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in. 

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

Blanketter finns på teknat.uu.se/student

Betyg och examination

Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Information angående tentamensanmälan finns på aktuell lärplattform.

För ytterligare regelverk se "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet" UFV 2016/327).

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll är ett av studenten anmält och av lärosätet beviljat uppehåll med platsgaranti. Studieuppehåll beviljas om studenten har något av de särskilda skäl som anges i högskoleförordningen. Om studenten har andra skäl, avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Ytterligare information och blankett finns på teknat.uu.se/student.

Student som gjort uppehåll i studierna utan att ha fått uppehållet beviljat får återta sina studier i mån av plats. Student som vill avsluta programmet kan begära avbrott på blankett som finns på teknat.uu.se/student. Student som önskar återuppta sina studier kan söka programmet på nytt via antagning.se alternativt söka till senare del av program.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin