Masterprogram i biologiska läkemedel

120 hp

Innovativa terapier som nya vaccin, gen- och cellterapi och immunoterapier är exempel på biologiska läkemedel - ett växande fält inom både forskning och industri. I masterprogrammet i biologiska läkemedel lär du dig om hela livscykeln för biologiska läkemedel, från design till produktion, testning och användning. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling, i akademin och i biotechindustrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Biologiska läkemedel gör att man kan behandla sjukdomar på ett nytt sätt. Men med den ökade komplexiteten kommer andra problem och under utbildningen lära du dig om både möjligheter och begränsningar med denna innovativa typ av terapier.

Design och produktion skiljer sig från utvecklingen av småmolekylära läkemedel och genom kurserna i programmet kommer du kunna lära dig om:

 • designstrategier för biologiska läkemedel
 • produktion av rekombinanta proteiner
 • in silico-analys av biologiska läkemedel
 • preklinisk och klinisk testning
 • regulatoriska aspekter
 • hälsoekonomiska utvärderingar.

Programmet är direkt kopplat till världskända forskargrupper inom peptid- och proteinläkemedel, modellering och proteomik vid Uppsala universitet. Som student på programmet kommer du få kontakt med biotech-företag via nätverksträffar. Du kommer även skapa dig ett kontaktnät inom akademin via mentorsprogrammet, kursledare och inbjudna föreläsare.

Programmet förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling i akademin så väl som inom industrin, och för att arbeta med godkännanden vid myndigheter och med patentfrågor.

Studentprofil

Programmet kommer bestå av 30-50 studenter från Sverige och hela världen med en kandidatexamen i till exempel farmaci, bioteknik, biokemi eller biomedicin. Det här gör att du har möjlighet att lära av och bygga ett nätverk av människor från många olika länder med olika bakgrund.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Det första året läser du obligatoriska kurser där du får en bred kunskap om biologiska läkemedel. Programmet inleds med en orienteringskurs som täcker in relevanta ämnen för att ge alla studenter samma grund att stå på inför resten av programmet. Därefter följer fördjupningskurser i design, livscykelanalys samt farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel. Du läser också kurser i analytiska metoder för preklinisk prövning av biologiska läkemedel, om strategier och metoder för produktion och om tekniker för in silico-analys av biologiska läkemedel.

Under andra året väljer du kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar mot till exempel produktion eller försöksdesign eller fritt bland valbara fördjupande kurser som är relevanta för programmet. Slutligen gör du ditt självständiga masterprojekt på företrädesvis 45, alternativt 30 högskolepoäng, antingen hos någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid ett annat universitet, myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Kurser inom programmet

År 1

 • Orienteringskurs för biologiska läkemedel 7,5 hp
 • Biologiska läkemedel 7,5 hp
 • Livscykelanalys av biologiska läkemedel 7,5 hp
 • Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel 7,5 hp
 • Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling 7,5 hp
 • Utveckling av biologiska läkemedel 7,5 hp
 • Proteomik för läkemedelsutveckling 7,5 hp
 • Databaserad farmaceutisk modellering 7,5 hp

År 2

Val mellan antingen 15 hp valbara kurser inom för ämnet relevanta områden följt av masterprojekt på 45 hp eller 30 hp valbara kurser inom för ämnet relevanta områden följt av masterprojekt på 30 hp.

Studera utomlands

Programmet avslutas med ett masterprojekt som kan löpa över en och en halv termin. Detta erbjuder mycket goda möjlighet att förlägga projektet vid ett utländskt universitet eller företag.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska laborationer, case studies och seminarier. Föreläsare är antingen aktiva forskare inom sitt respektive ämne eller inbjudna från industrin eller kliniken. Undervisningsämnena är kopplade till aktuell forskning och de praktiska elementen är ofta direkt kopplade antingen till den forskning som pågår på universitetet eller till aktuell vetenskaplig litteratur. Arbetet sker både i grupp och individuellt.

Undervisningen sker på engelska och på campus i Uppsala. Obligatoriska moment framgår av respektive kursplan.

Biologiska läkemedel är ett växande område inom läkemedelsutveckling, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom detta område. Behovet av personer med utbildning inom biologiska läkemedel blir allt större både inom industrin och inom myndigheter i och med att allt fler produkter ska utvecklas och godkännas. Masterprogrammet i biologiska läkemedel ger dig en bred och djup förståelse för olika aspekter av biologiska läkemedel i hela kedjan från design och produktion till klinisk användning och regulatoriska och hälsoekonomiska aspekter.

Karriärstöd

Som student på programmet kommer du få kontakt med biotech-företag via nätverksträffar, genom inbjudna föreläsare och samarbetet med Testa center. Du kommer även skapa dig ett kontaktnät inom akademin via mentorsprogrammet, kursledare och inbjudna föreläsare.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin