Masterprogram i biologiska läkemedel

120 hp

Utbildningsplan, FBL2M

Kod
FBL2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 15 juni 2021
Diarienummer
MEDFARM 2020/1079
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom ett eller en kombination av ämnena farmaceutisk vetenskap, cellbiologi, bioteknik, fysiologi, biomedicin, kemi och biologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i biologiska läkemedel syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet biologiska läkemedel för många olika sjukdomar och terapeutiska strategier, samt en förståelse för hela processen från design till produktion och användning. Programmet inkluderar kurser om prekliniska och kliniska försök och samt regulatoriska, etiska och hälsoekonomiska aspekter på utveckling och användning av biologiska läkemedel inom hälso- och sjukvården. Utbildningen syftar till att förbereda studenten för självständig yrkesutövning inom forskning och utveckling, produktion och kliniska prövningar samt kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Programmet är också lämpligt för studenter som önskar fortsätta sin utbildning på forskarnivå inom farmaci, medicin och bioteknik.

Mål

Mål uttryckta som förväntade studieresultat med beaktande av examensmålen i högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

- visa en bred kunskap och förståelse för olika aktörers perspektiv och behov kring biologiska läkemedel vad gäller utveckling, produktion, klinisk prövning, godkännande och användning

- visa fördjupad kunskap i aktuell forsknings och utvecklingsarbete inom biologiska läkemedel

- visa väsentligt fördjupade kunskaper inom områdena utveckling och produktion, preklinisk och klinisk prövning, regulatoriska och hälsoekonomiska aspekter av biologiska läkemedel

Färdighet och förmåga

- visa omfattande, både praktiska och teoretiska, färdigheter i utveckling, produktion, preklinisk och klinisk prövning, godkännande och användning av biologiska läkemedel

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer om utveckling, kliniska prövningar och användning av biologiska läkemedel, även med begränsad information

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen av biologiska läkemedel samt att utvärdera detta arbete

- visa förmåga att kritiskt kunna resonera kring olika biologiska läkemedels lämplighet och begränsningar utifrån behandlingsalternativ, kostnadseffektivitet och säkerhet

- visa förmåga att inom området biologiska läkemedel muntligt och skriftligt tydligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

- fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information om biologiska läkemedels utveckling och användning för att kunna analysera och lösa problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att inom området biologiska läkemedel göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

- visa insikt om biologiska läkemedels möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom biologiska läkemedel. Programmet inleds med en introduktionskurs med flera parallella spår för att tillgodose de olika behov som kan finnas i en studentgrupp med många olika bakgrunder. Därefter följer fördjupningskurser i design, livscykelanalys samt farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel. Studenterna läser också kurser i analytiska metoder för preklinisk prövning avbiologiska läkemedel, om strategier och metoder för produktion och om tekniker för

in-silico-analys av biologiska läkemedel.

Under andra året väljer studenten kurser om 15 eller 30 högskolepoäng (hp), antingen bland rekommenderade inriktningar mot till exempel produktion eller försöksdesign eller fritt bland valbara fördjupande kurser som är relevanta för programmet. Detta erbjuder en ökad komplexitet i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. Därefter gör studenterna sitt masterprojekt (självständigt arbete) på företrädesvis 45, alternativt 30, hp varigenom de ytterligare tränar sin självständiga analytiska förmåga samt sin förmåga att kommunicera vetenskap.

Färdighetsträning och professionell utveckling sker genomgående under programmet som moduler och moment i alla kurser. Syftet med detta är att ge utrymme för kunskaper som inte är direkt kopplade till ett visst ämne men som är viktigt att studenter tillgodogör sig under masterprogrammet. Exempel på detta kan vara:

- Etik

- Muntlig och skriftlig framställning

- Kritiskt tänkande

- Vetenskapligt skrivande

- Referenshantering

- Mentorsprogram

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, teoretiska och praktiska laborationer och självständigt projektarbete. Programmet ges på heltid, dagtid, med vissa undantag för de valbara kurserna. Programmet ges på engelska.

Kurser inom programmet: Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges detaljerade anvisningar om undervisning och examination. Obligatorisk närvaro krävs vid de moment som anges som obligatoriska i respektive kursplan. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Examen

Farmacie masterexamen med läkemedelsutveckling som huvudområde uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett masterprojekt (självständigt arbete) om minst 30 hp. Examensbevis utfärdas på studentens begäran.

Övriga föreskrifter

Programkurs kan behöva bytas ut för den som redan har läst någon av programmets kurser och/eller har motsvarande kunskaper från tidigare utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin