Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

120 hp

Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier erbjuder ett unikt tillfälle att studera Ryssland och det post-sovjetiska området samtidigt som du lär dig ryska. Programmet har en internationell profil och förbereder dig för en karriär som analytiker inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. En examen kvalificerar dig också för att söka forskarutbildning inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Det mångvetenskapliga masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier ges av Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) i samarbete med institutionen för informatik och media och institutionen för moderna språk.

Som student vid programmet får du spetskompetens inom Rysslands- och Eurasienstudier och efter avslutat program kan du både området och språket. Ämneskunskaper om Ryssland och de post-sovjetiska statsbildningarna i kombination med kunskaper i det ryska språket ger dig klara konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Under utbildningen får du

 • studera vid ett internationellt forskningsinstitut som bedriver mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna
 • lärare som är aktiva forskare, och all undervisning som baseras på den unika forskningskompetens som finns vid IRES
 • en utbildning som inbegriper studiet av Rysslands och Eurasiens politik, ekonomi, historia, kultur, samhälle, samt mellanstatliga- och internationella relationer
 • möjlighet till en termins praktik i Sverige eller utlandet.

Du får en högt efterfrågad kompeten och du blir förberedd för en yrkeskarriär som analytiker eller utredare inom såväl privat som offentlig sektor, samt arbete inom kultur, media och kommunikation både i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig behörighet till forskarutbildning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Studentprofil

Vi har stor diversitet bland våra studenter, där ungefär hälften är internationella sökanden. Våra studenter kommer från en hel rad olika discipliner, allt ifrån ekonomi, stats- och mediekunskap till historia, filosofi och lingvistik. En av programmets huvudstyrkor är just den här mångfalden: varje student har sina "disciplinglasögon" vilket bidrar till ökad förståelse av utvecklingen i Ryssland och närområdet.

Du som har ryska som modersmål är också välkommen att söka.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med euroasiatiska studier som huvudområde.

Termin ett består av obligatoriska kurser som läses av alla studenter vid programmet. Terminen inleds med en metodkurs som introducerar forskningsområdet Rysslands- och Eurasienstudier. Därpå följer en kurs om Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, där det geografiska området presenteras och grundläggande teoretiska och tematiska perspektiv förmedlas. Under terminen läser du även en obligatorisk kurs i ryska om 15 hp på antingen nybörjar-, medel- eller avancerad nivå beroende på dina förkunskaper.

Termin två läser du två obligatoriska ämneskurser om respektive 7,5 hp. Den ena fokuserar på ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling, medan den andra inriktar sig på internationella relationer. Kurserna är tematiska specialiseringar som utifrån en teoretisk grund problematiserar centrala frågeställningar kring utvecklingen i Ryssland och det postsovjetiska området. Under terminen läser du också en obligatorisk kurs i vetenskapliga metoder om 7,5 hp samt en obligatorisk kurs i ryska om 7,5 hp på antingen nybörjar-, medel- eller avancerad nivå.

Termin tre ägnas åt examensarbetet på 30 hp.

Fjärde och sista terminen består enbart av valbara kurser. Under terminen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands (30 hp), åka på utbyte eller läsa valbara kurser inom något av ämnesområdena från termin 1 och 2. Du har också möjlighet att söka fristående kurser som erbjuds av Uppsala universitet eller ett annat svenskt lärosäte.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

 • Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier, 5 hp
 • Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, 10 hp
 • Postsovjetisk transformation. Ekonomisk, rättslig och social utveckling i Ryssland, 7.5 hp
 • Rysslands roll i världspolitiken, 7.5 hp
 • Forskningsmetoder i Rysslands- och Eurasienstudier, 7.5 hp
 • Masteruppsats, 30 hp
 • Ryska för Rysslandsexperter 1, 15 hp
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv, 15 hp
 • Ryska för Rysslandsexperter 2, 7.5 hp
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv 2, 7.5 hp

Valbara kurser

 • Praktik , 30 hp
 • Rättvisa i det postsovjetiska Eurasien: perspektiv på multikulturalism, genus och miljöstyrning, 15 hp
 • Nationalismens problematik. Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien, 15 hp
 • Från postsovjetisk till postfaktisk sanning: Östeuropeiska mediesystem, 15 hp

Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och har en tydlig forskningsförankring vilket skapar förutsättningar för studenten att kontinuerligt utveckla sin analytiska kompetens och vetenskapliga förhållningssätt. Kunskaper förmedlas och förvärvas genom undervisning, seminariediskussioner, egna studier, muntliga presentationer, skriftliga rapporter, samt handledning. Undervisningen bedrivs på engelska.

Genom hela utbildningen läggs stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet under utbildningens gång och successivt tillägna sig både yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studierna förutsätter att den som antas till programmet har tillägnat sig grundläggande kunskaper i metod.

Myndigheter, företag och internationella organisationer har ett stort behov av områdesexperter då det i nuläget råder brist på specialister med denna kompetens både nationellt och internationellt. Programmet ger dig en högt eftertraktad kompetens om Ryssland och det postsovjetiska området i kombination med kunskaper i ryska språket. Du förbereds för kvalificerade analys- och utredningsarbeten inom privata och offentliga organisationer, myndigheter och företag, både nationella och internationella, samt för en akademisk karriär.

Inom programmet kan du som student välja att gå en praktikkurs som kan ge stora möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Våra nuvarande studenter har fått praktikplats på bland annat Utrikesdepartementet, ambassader, Försvarsmakten, FOI, Europeiska kommissionen, Svenska Handelskammaren, SIDA, International IDEA, Institutet mot mutor (IMM), icke-statliga organisationer samt forskningsinstitut vid Malmö universitet och Uppsala universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin