Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

120 hp

Utbildningsplan, SRE2M

Kod
SRE2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 september 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/112 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Institutionen för moderna språk

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt eller ett humanistiskt ämne som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten de teoretiska och empiriska kunskaper samt metodologiska färdigheter som krävs för att självständigt och kritiskt kunna analysera, förstå och förklara samhällsutvecklingen i Ryssland och det post-sovjetiska området på vetenskaplig grund.

Utbildningen har en utpräglat mångvetenskaplig karaktär och inbegriper studiet av Rysslands och Eurasiens historia, kultur, ekonomi, politik och samhälle utifrån olika teoretiska perspektiv. Parallellt med dessa kurser erbjuds studenterna en intensiv träning i ryska språket. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom historia, internationella relationer och ekonomi. Studenten förväntas också författa en masteruppsats av hög kvalitet som är tydligt förankrad i forskningsläget och bidrar med ny kunskap till Rysslands- och Eurasienstudier.

Utbildningen förbereder studenter för en yrkeskarriär som områdesspecialister inom förvaltning, myndigheter, organisationer, media och företag, såväl nationellt som internationellt. Förvärvade kunskaper och färdigheter utgör även en grund för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • uppvisa fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper om och förståelse av det postsovjetiska området
 • visa grundläggande kunskaper i det ryska språket
 • visa förståelse för den mångvetenskapliga forskningens möjligheter och begränsningar
 • redogöra för och uppvisa fördjupad förmåga att analysera och tillämpa olika ämnesspecifika begrepp och teorier 

Färdighet och förmåga

 • med hög grad av självständighet identifiera, formulera och lösa avancerade forskningsproblem inom Rysslands- och Eurasienstudier
 • med hjälp av relevanta vetenskapliga teorier och metoder tolka, analysera och förklara postsovjetisk politik, ekonomi, samhälle och kultur
 • skriva och presentera kvalificerade forskningsrapporter om relevanta problem inom Rysslands- och Eurasienstudier
 • göra vetenskapligt relevanta självständiga muntliga presentationer
 • leda samt aktivt och självständigt medverka i och bidra till seminariediskussioner med kvalificerade och problematiserande synpunkter
 • efter språkstudier på nybörjarnivå uppvisa grundläggande praktisk färdighet i ryska med goda muntliga och skriftliga färdigheter; eller efter språkstudier på avancerad nivå självständigt tillägna sig fackspråkliga texter på ryska samt uppvisa fördjupad praktisk färdighet i ryska med mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter
 • tillämpa en mångvetenskaplig kompetens och kunna presentera initierade och självständigt hållna kunskapsöversikter samt redogöra för forskningsläget för ett specifikt ämnesområde inom Rysslands- och Eurasienstudier
 • identifiera och avgränsa ett empiriskt relevant material inom Rysslands- och Eurasienstudier samt analytiskt bearbeta detta i en fördjupad forskningsuppgift (uppsats)
 • förmedla komplexa frågeställningar kring politiska, ekonomiska, sociala och juridiska processer till personer utan specialkunskaper inom området 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och självständigt värdera och bedöma ämnesrelevanta begrepp, teorier och frågeställningar
 • göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom Rysslands- och Eurasienstudier
 • identifiera och analysera problemställningar av central betydelse för Rysslands- och Euroasienstudier
 • kritiskt värdera, granska och analysera utvecklingen i Ryssland och det postsovjetiska området på vetenskaplig grund
 • värdera och tillämpa relevanta vetenskapliga metoder

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) under 2 år:

Termin 1 består av obligatoriska kurser som läses gemensamt av alla studenter. Terminen innehåller en metodkurs som introducerar forskningsområdet Rysslands- och Eurasienstudier samt en kurs om Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle, där det geografiska området presenteras och grundläggande teoretiska och tematiska perspektiv förmedlas. Under terminen läses även en obligatorisk kurs i ryska på antingen nybörjarnivå eller avancerad nivå.

Termin 2 läser studenterna gemensamt två obligatoriska ämneskurser som fokuserar på ekonomisk, rättslig och samhällelig utveckling samt internationella relationer. Kurserna är tematiska specialiseringar som utifrån en teoretisk grund problematiserar centrala frågeställningar kring utvecklingen i Ryssland och det postsovjetiska området. Under året läses också en obligatorisk kurs i vetenskapliga metoder samt en obligatorisk kurs i ryska på antingen nybörjarnivå eller avancerad nivå.

Termin 3 ägnas åt examensarbetet (30 hp). Varje student tilldelas en handledare.

Termin 4 består enbart av valbara kurser. Under terminen erbjuds studenterna möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands, eller ägna sig åt språkstudier utomlands, alternativt läsa valbara kurser inom något av ämnesområdena från termin 1 och 2. Studenterna har också möjlighet att läsa kurser från något annat mastersprogram.

Undervisning

Kunskaper förmedlas och förvärvas genom föreläsningar, seminariediskussioner, egna studier, muntliga presentationer, skriftliga rapporter, samt handledning. Undervisningen bedrivs i huvudsak på engelska. Genom hela utbildningen läggs stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar. Studenten förväntas ta ansvar för det egna lärandet under programmets gång och successivt tillägna sig både yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studierna förutsätter att den som antas till programmet har tillägnat sig grundläggande kunskaper i metod inom ramen för den behörighetsgivande utbildningen.

Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och har en tydlig forskningsförankring vilket skapar förutsättningar för studenten att kontinuerligt utveckla sin metodologiska och analytiska kompetens och vetenskapliga förhållningssätt. Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studenten uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (120 hp) med eurasienstudier som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin