Masterprogram i tidigmodern tid

120 hp

Masterprogrammet i tidigmodern tid ger dig kunskap om den senmedeltida och tidigmoderna världen, mellan ca 1350 och 1850.​ Under denna period fanns det mycket som verkar konstigt för oss, men samtidigt var det då mycket utvecklades som låg till grund för det moderna samhället. Programmets fokus ligger på europeisk historia men även andra delar av världen behandlas. Du får en bred utbildning i tidigmodern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Ser vi tillbaka på perioden 1350 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land.

Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etableringen av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, nya fattigvårdssystem, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern.

Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammet syftar till att du ska utveckla en sådan förståelse.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen kommer du få fördjupade kunskaper om Europas tidigmoderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen.

Under programmets gång kommer du bland annat att:

  • tränas i att forska och skriva
  • lära dig att analysera olika sorters primärkällor
  • introduceras till digitala metoder och databaser
  • få möjlighet att göra praktik

Programmet avslutas med att du skriver en större uppsats baserad på egen forskning. I slutet av vårterminen varje år har institutionen en internationell konferens med inbjudna deltagare där du kommer presentera din forskning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser i tidigmodern historia, en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historiskt berättande. Under den andra terminen läser du två obligatoriska tidigmoderna historiska kurser, en kurs i digital historia samt börjar arbeta på ditt examensarbete.

Om du vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar du hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser du valbara kurser, en kurs i historievetenskaplig metod samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Du har också möjlighet att göra praktik inom programmet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet.

Kurser inom programmet

Se programmets studieplan för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Tidigare studenter har bland annat studerat vid Central European University i Wien.

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs du läser, och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Studenterna förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre de kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett. Undervisningen sker på engelska.

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med eller inom

  • administration
  • journalistik
  • internationella organisationer,
  • turistnäring, samt
  • kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek).

En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet till forskarutbildning i historia både i Sverige och utomlands.

En stor del av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet har antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Andra alumner arbetar exempelvis vid Radio Free Europe, Statens försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet med yrkesbeteckningar som redaktör, programkoordinator och handläggare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin