Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i ryska språket i internationella relationer 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ska möta det stora behovet av språkkompetenta Rysslandsexperter inom myndigheter, offentlig och privat sektor, media och kulturinstitutioner med verksamhet riktad mot Ryssland och dess närområden. Hög kompetens inom ryska språket i kombination med områdesexpertis och vetenskapligt förhållningssätt leder till kvalificerade uppdrag som till exempel analyser och utredningar baserade på ej filtrerade primära källor.

Utbildningen inom programmet är indelad i två inriktningar: en som inte förutsätter förkunskaper i ryska och en specialiseringskurs som bygger på filosofie kandidatexamen i ryska.

Om programmet

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer möter ett växande behov av analytisk och kommunikativ kompetens i det ryska språket i kombination med kunskaper om det ryska samhället och dess gränsområden. Det räcker inte längre att förlita sig på andrahandsanalyser och uppgifter förmedlade via ett tredje språk utan analyser och utredningar måste baseras på primära källor.

Som student får du:

  • både djup områdeskunskap och språkliga färdigheter
  • möjligheten att via Internationella avdelningen söka utbytestermin i Ryssland 
  • studera i en internationellt ledande forskningsmiljö.
Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i ryska språket genom analys av texter med kulturhistoriskt och politiskt innehåll. Förutom språket tillägnar du dig också fördjupade kunskaper om det ryska samhällets utveckling, det ryska medielandskapet, den officiella retoriken och den politiska diskursen i landet. Du tränas i att granska den ryska officiella och inofficiella diskursen samt ryskt multimedialt material utifrån aktuella identitets- och minnespolitiska kontexter. För att ytterligare fördjupa dina språkliga färdigheter och områdeskompetens kan du ansöka om en utbytestermin i Ryssland vid Higher School of Economics i Moskva eller Sankt Petersburg.

Institutionen för moderna språk är hemvist för programmet och där bedrivs flera forskningsprojekt om det samtida Ryssland och dess språk, litteratur och den postsovjetiska ryska kulturen och identitetsformationen. Vi forskar även om den ryska kyrkans roll i aktuella politiska processer, om språkpolitik och politisk retorik och bedriver studier av postsovjetisk rysk propaganda och politisk visualitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ryska som fackspråk som huvudområde.

Upplägg

Beroende på förkunskaper i ryska följer utbildningen två inriktningar. Kursutbudet på båda inriktningarna består av obligatoriska delkurser inom språklig kompetens samt delkurser om aktuella samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och det ryska medielandskapet. Valbara delkurser med fokus på internationella relationer, politik, ekonomi med mera ger dig möjlighet att skapa din egen kompetensprofil.

Via Internationella avdelningen kan du söka utbytestermin (termin 3) vid Higher School of Economics i Moskva eller Sankt Petersburg för fördjupnings- eller breddningskurser på ryska alternativt för studier i ryska språket, i enlighet med programmets två inriktningar.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Inriktning 1. Ryska för Rysslandsexperter 1, 30 hp (inga förkunskaper i ryska krävs)
Undervisningsspråk: svenska
Delkurser:
- Ryska språkets struktur, 7, 5 hp
- Ryska språket i tal och skrift, 7,5 hp
- Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna, 7,5 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Inriktning 2. Ryska för Rysslandsexperter 1, Specialisering, 30 hp (kandidatexamen i ryska krävs)
Undervisningsspråk: ryska och svenska
Delkurser:
- Ryska språket i dagens medier, 7,5 hp
- Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7,5 hp
- Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna, 7,5 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Termin 2
Inriktning 1. Ryska för Rysslandsexperter 2, 30 hp
Undervisningsspråk: svenska
Delkurser:
- Skriftlig kommunikation på ryska i yrkeslivet, 7,5 hp
- Muntlig kommunikation på ryska i yrkeslivet, 7,5  hp
- Ryska språket i politisk diskurs och dagens medier, 7,5 hp
- Det postsovjetiska ryska samhället, 7,5 hp

Inriktning 2. Ryska för Rysslandsexperter 2, Specialisering, 30 hp
Undervisningsspråk: ryska
Delkurser:
- Det postsovjetiska Ryssland: språket och kulturen i förändring, 7,5 hp
- Minnespolitik i dagens Ryssland, 7,5 hp
- Valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer, 15 hp 

Termin 3
Under utbildningens tredje termin (30 hp) kan studenterna välja ett av följande alternativ:

1) via Internationella avdelningen söka utbytestermin vid Higher School of Economics i Moskva eller Sankt Petersburg för fördjupnings- eller breddningskurser på ryska alternativt för studier i ryska språket; 

2) genomföra en praktiktermin inom huvudområdet. Praktikens omfattning är 30 eller 15 hp. I samråd med institutionen ordnar studenten själv sin praktiktermin i Sverige, Ryssland eller andra länder där ryska talas. Studenter vars praktik omfattar 15 hp kompletterar terminen med valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp);

3) läsa fördjupningskursen om 30 hp med obligatoriska delkurser i språk och områdesstudier (15 hp) samt valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp): 

Inriktning 1. Ryska för Rysslandsexperter 3, 30 hp
Undervisningsspråk: svenska
Delkurser:
- Skriftlig och muntlig kommunikation i yrkeslivet (7,5 hp)
- Ryska språket i utrikespolitisk diskurs (7,5 hp)
- Valbara kurser (15 hp)
 
Inriktning 2. Ryska för Rysslandsexperter 3, Specialisering, 30 hp
Undervisningsspråk: ryska
Delkurser:
- Postsovjetisk nationalism i rysk kultur och politik (7,5 hp)
- Ryska språket i utrikespolitik diskurs (7,5 hp)
- Valbara kurser (15 hp)

Termin 4
Examensarbete inom huvudområdet, 30 hp

Om undervisningen

Du kommer att möta varierande undervisningsformer, såsom seminariediskussioner, självständiga studier, PM, rapporter, essäer och analyser. All kurslitteratur består av aktuella vetenskapliga publikationer som du kommer att analysera och diskutera tillsammans med dina lärare och övriga studenter.

I kurserna ingår läsning, analys och sammanfattning av vetenskapliga texter som examinerande moment.

Du får också möjlighet att bygga upp ett professionellt kontaktnät utanför akademin genom två seminarieserier. Seminarieserierna med inbjudna samhälls- och arbetsmarknadsaktörer är ett unikt kontaktskapande forum, som erbjuder en värdefull inblick i yrkeslivet.

Undervisningen inklusive examinationerna bedrivs på svenska och ryska.

Karriär

Våra tidigare studenter finns inom landets alla strategiska verksamhetsområden: från statsförvaltning till ett globaliserat näringsliv, rikets säkerhet och ideella organisationer. Men bristen på utredare, analytiker och experter på Ryssland som bygger sin kunskapsbas direkt på primära källor är ständigt växande. Behovet av språkkompetenta områdesexperter med inriktning mot Ryssland och dess närområden är stort och utbildningen ger dig den spetskompetens som efterfrågas såväl nationellt, som internationellt.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Alla handlingar för behörighet och urval, inklusive ditt personliga brev, laddas upp på www.antagning.se. Det personliga brevet ska skrivas på svenska och besvara följande frågor:
1. Varför har du valt programmet och hur skulle du dra nytta av det?
2. Hur kan du bidra till programmet?
3. Vilka arbetslivserfarenheter eller fritidsintressen har du som är av särskilt relevans för programmet?

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5230 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om programmet kontakta programsamordnaren Maria Engström, professor i ryska, maria.engstrom@moderna.uu.se

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 13 41

Institutionen för moderna språk

Thunbergsvägen 3L

Box 636, 751 26 Uppsala

018-471 12 97

Programstart och registrering

Information till antagna
När du blivit antagen till Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. Eftersom utbildningen erbjuder två spår: ett nybörjarspår som inte kräver några förkunskaper i ryska och avanceratspår som kräver kandidatexamen i ryska, därför behöver du kontakta studievägledare (studievagledare@uu.se) för att registrera dig på rätt kurs. Aktuell information om registreringstider hittar på www.uu.se/student. Du behöver även aktiver ditt studentkonto. 

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till studievagledare@uu.se senast den 26/8 och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver
Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02