Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

120 hp

Utbildningsplan, HRY2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HRY2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 september 2022
Diarienummer
SPRÅKFAK 2022/27
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten de teoretiska och empiriska kunskaper samt de färdigheter i ryska som fackspråk som krävs för att kommunicera i yrkesmiljöer i internationella sammanhang, kritiskt analysera politisk diskurs, analysera samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och svensk-ryska bilaterala relationer.

Programmet ska förbereda för kvalificerade arbetsuppgifter inom delar av statsförvaltningen, myndigheter och organisationer, offentlig och privat sektor, media och kulturinstitutioner med verksamhet riktad mot Ryssland eller andra länder där ryska talas.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet ryska som fackspråk, inbegripet brett kunnande inom huvudområdet samt väsentligt fördjupade kunskaper om det postsovjetiska området och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet ryska som fackspråk.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att använda ryska språket i yrkessammanhang,
 • identifiera och analysera problemställningar av central betydelse för Rysslands- och Eurasienstudier med språkvetenskapliga verktyg,
 • visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt, i nationella och internationella sammanhang i rysk kontext, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, och
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet ryska som fackspråk göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examensarbete

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet ryska som fackspråk.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 4 terminers studier (120 hp).

Under första året löper två seminarieserier: en om karriärvägar och anställningsbarhet och en om svensk-ryska bilaterala relationer. Till seminarieserierna inbjuds yrkesverksamma föreläsare från Utrikesdepartementet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten, Kommerskollegiet m. fl.

Beroende på förkunskaper i ryska följer utbildningen två spår med viss samläsning. Kursutbudet på båda spåren består av obligatoriska delkurser inom språklig kompetens samt delkurser om aktuella samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och det ryska medielandskapet.

Termin 1

Första terminen (30 hp) består av ett obligatoriskt intensivt kursblock i ryska, en delkurs om bilaterala relationer mellan Sverige och Ryssland i historiskt perspektiv samt en delkurs i vetenskaplig teori och metod.

Ryska för Rysslandsexperter 1, 30 hp

Undervisningsspråk: svenska

Delkurser:

- Ryska språkets struktur, 7, 5 hp

- Ryska språket i tal och skrift, 7,5 hp

- Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna, 7,5 hp

- Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Ryska för Rysslandsexperter 1, Specialisering, 30 hp

Undervisningsspråk: ryska och svenska

Delkurser:

- Ryska språket i dagens medier, 7,5 hp

- Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7,5 hp

- Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna, 7,5 hp

- Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Termin 2

Under termin två (30 hp) breddas och fördjupas såväl språk- som områdesstudier.

Ryska för Rysslandsexperter 2, 30 hp

Undervisningsspråk: svenska

Delkurser:

- Skriftlig kommunikation på ryska i yrkeslivet, 7,5 hp

- Muntlig kommunikation på ryska i yrkeslivet, 7,5  hp

- Ryska språket i politisk diskurs och dagens medier, 7,5 hp

- Det postsovjetiska ryska samhället, 7,5 hp

Ryska för Rysslandsexperter 2, Specialisering, 30 hp

Undervisningsspråk: ryska

Delkurser:

- Det postsovjetiska Ryssland: språket och kulturen i förändring, 7,5 hp

- Minnespolitik i dagens Ryssland, 7,5 hp

- Valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer, 15 hp

Termin 3

Under utbildningens tredje termin (30 hp) kan studenterna välja ett av följande alternativ:

via Internationella avdelningen söka utbytestermin vid Higher School of Economics i Moskva eller Sankt Petersburg för fördjupnings- eller breddningskurser på ryska alternativt för studier i ryska språket; 

genomföra en praktiktermin inom huvudområdet. Praktikens omfattning är 30 eller 15 hp. I samråd med institutionen ordnar studenten själv sin praktiktermin i Sverige, Ryssland eller andra länder där ryska talas. Studenter vars praktik omfattar 15 hp kompletterar terminen med valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp);

läsa fördjupningskursen om 30 hp med obligatoriska delkurser i språk och områdesstudier (15 hp) samt valbara kurser inom språk- eller samhällsvetenskapliga ämnen relaterade till Rysslandsstudier och/eller med fokus på politik och internationella relationer (15 hp): 

Ryska för Rysslandsexperter 3, 30 hp

Undervisningsspråk: svenska

Delkurser:

- Skriftlig och muntlig kommunikation i yrkeslivet (7,5 hp)

- Ryska språket i utrikespolitisk diskurs (7,5 hp)

- Valbar(a) kurs(er) (15 hp)

Ryska för Rysslandsexperter 3, Specialisering, 30 hp

Undervisningsspråk: ryska

Delkurser:

- Postsovjetisk nationalism i rysk kultur och politik (7,5 hp)

- Ryska språket i utrikespolitik diskurs (7,5 hp)

- Valbar(a) kurs(er) (15 hp)

Den fjärde terminen utgörs av ett examensarbete om 30 hp.

Undervisning

Kunskaper förmedlas och förvärvas genom varierande undervisningsformer, såsom seminariediskussioner, självständiga studier, muntliga och skriftliga PM, rapporter och analyser.

Campus- och nätbaserad undervisning integreras genom flexibla undervisningsformer. Som ett led i kvalitetsarbetet och forskningsanknytningen i lärandet ska utbildningen innehålla inslag av självständiga forskningsuppgifter där peer-learning, granskning samt kommunikationsträning är prioriterade aspekter.

Undervisningen bygger på och utvecklar ett kritiskt förhållningssätt på vetenskapliga grunder, där olika teoretiska perspektiv prövas mot varandra. Metodologisk och vetenskaplig skolning integreras i det egna skrivandet (akademiska essäer, skriftliga rapporter och uppsatser) och i reflektion kring andras vetenskapliga produktion (peer-learning, kritisk analys av vetenskapliga artiklar och bokrecensioner).

Utbildningen ger möjlighet till karriärprofilering och erbjuder tillfällen till självreflektion och träning i att självständigt urskilja, formulera och lösa, för den egna kompetensutvecklingen relevanta, frågeställningar.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i ryska som fackspråk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin