Kandidatprogram i datavetenskap

180 hp

Utbildningsplan, TDV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TDV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av konsistoriet 2006-09-22 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas kandidatprogram i datavetenskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)

Syfte

Kandidatprogrammet ska ge den studerande goda kunskaper inom huvudområdet datavetenskap och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde. Utbildningen ska förbereda för ett arbete inom näringsliv och myndigheter, eller för fortsatta studier på avancerad nivå. Den studerande skall kunna medverka i, och tillföra relevanta kunskaper och metoder till, forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda områden.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på grundnivå:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen:

(programspecifika förtydliganden i kursiv text)

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att

 • visa kunskap och förståelse för datavetenskapliga begrepp, metoder och modeller, inbegripet kunskap om datavetenskapens matematiska grund,grundläggande kunskaper om algoritmer och deras komplexitet, hållbar programutveckling, datorsystem, människa-datorinteraktion och formella metoder, samt en fördjupning inom någon av dessa.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att

 • kunna formulera och lösa problem inom givna ramar med hjälp av modeller, algoritmer, datorer och program, och
 • kunna tillämpa sin datavetenskapliga kompetens på andra områden, t.ex. kunna använda datavetenskapliga metoder vid lösning av tekniska/naturvetenskapliga problem i samhället.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att

 • kunna använda datavetenskaplig terminologi för att presentera, förklara och diskutera olika datavetenskapliga problemställningar, såväl inomvetenskapligt som för allmänheten, och
 • kunna redogöra för datavetenskaplig teori och tillämpa den på områden utanför datavetenskapen.
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att

 • vara väl förberedd för vidare studier eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig verksamhet,
 • kunna organisera sig och samarbeta i grupp för större utvecklingsprojekt,
 • kunna skriva program i flera olika utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigmer, och
 • kunna inhämta de ytterligare kunskaper som behövs för att behandla och lösa problem genom informationssökning, datainsamling, experiment och datoranvändning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att

 • kunna kritiskt granska datavetenskapliga modeller och lösningar och deras tillämplighet,
 • kunna värdera nyheter inom området genom att kritiskt använda datavetenskaplig litteratur, och
 • kunna resonera kring de samhälleliga och etiska frågeställningar som kan uppstå i samband med införandet av IT-system i samhället.
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till kandidatexamen i datavetenskap. Huvudområdet kan kompletteras med kurser inom fakultetens övriga områden. Möjligheter finns även till utbytesstudier. Undervisningen anknyter till aktuell forskning.

Under första och andra läsåret läses grundläggande kurser i matematik och datavetenskap, till stora delar samläst med civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Det tredje året är en fördjupning inom datavetenskap, där höstterminen är ett fast definierat block och vårterminen består av valfria kurser och examensarbete. Programmet är upplagt för att förbereda studenten väl, både för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på masterprogrammet i datavetenskap. Det avslutade examensarbetet kan genomföras internt inom någon av institutionens forskningsgrupper, eller externt inom näringslivet.

Undervisning

Kurserna i programmet ges på svenska eller engelska och ett flertal undervisningsformer används. Kurslitteraturen är normalt på engelska. Teoretisk undervisning varvas med praktiska moment (oftast datorbaserade) och utveckling av professionella kompetenser. Ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig del i både den teoretiska och den praktiska undervisningen. Undervisningen har nära kontakt med aktuell forskning, vilket ger god inblick i vetenskaplig metod och arbetssätt.

Programmets undervisning bygger på studentaktiva metoder, där studenter inte enbart tar ansvar för sitt eget lärande, utan också bidrar till medstudenternas. Lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. För att undervisningen ska utformas optimalt för den aktuella studentgruppen och utvecklas vidare för kommande studenter förutsätts en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde.

Kandidatexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokala beslut

Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Naturvetenskapliga huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Därtill finns biområdet hållbar utveckling.

En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurs eller kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

Förordningens krav på successiv fördjupning i huvudområdet tolkas vid Uppsala universitet som ett krav på minst 30 högskolepoäng på lägst nivå G2.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 sept inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin