Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap

120 hp

Utbildningsplan, MBV2M

Kod
MBV2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 19 oktober 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/753
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Behörighetskrav

Biomedicinsk analytikerexamen eller kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall magister- och masterexamen ge ytterligare insikter och fördjupade kunskaper inom huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Studenterna skall förvärva metodologiska färdigheter och djupgående ämnesinsikt samt förmåga till självständigt kritiskt tänkande.

Mål

För medicine masterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom biomedicinsk laboratorievetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa fördjupad metodkunskap inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
 • visa teoretisk och praktisk kunskap om utveckling och validering av laborativa tester.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
 • visa sin förmåga att leda och driva teknikbaserade utvecklingsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom biomedicinsk laboratorievetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Programmets uppläggning

Kursordning och kurser för studier på halvfart där obligatoriska kurser oavsett fördjupningsspår är markerade med *. För studier på helfart kan termin 1 och 3, samt 2 och 4 kombineras, och de två sista kurserna läsas på helfart. Endast valbara kurser med platsgaranti har namngivits.

Masterexamen

Termin 1

Vetenskaplig metodik på avancerad nivå, 15 hp *

Termin 2

Flödescytometri inom klinik och forskning,7,5 hp

Klinisk masspektrometri, 7,5 hp

alternativt

Datortomografi, 15 hp

alternativt

Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 3

Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp

alternativt

Nuklearmedicin och PET, 15 hp

alternativt

Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 4

Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö I, 7,5 hp

Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö II, 7,5 hp

alternativt

Magnetisk resonanstomografi, 15 hp

alternativt

Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 5 och 6

Verksamhetsförlagt förbättringsarbete, 30 hp *

Termin 7 och 8

Examensarbete för masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp *

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier och verksamhetsförlagt arbete. Arbetet kan ske i grupp och individuellt och viss del av undervisningen kan ske på distans. Föreläsare är verksamma biomedicinska analytiker, forskare och/eller experter inom sitt ämne från universitetet, hälso-och sjukvården eller företag. Undervisningen sker på både svenska och engelska. Programmet förutsätter studier på halvtid alternativt heltid.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) kan uppnås efter ett års studier.

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Minst 60 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå.

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng. 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Minst 30 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin