Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

Utbildningsplan, FLU2M

Kod
FLU2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 10 mars 2022
Diarienummer
2021/962
Ansvarig fakultet
Farmaceutiska fakulteten
Ansvarig institution
Farmaceutiska fakulteten
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci, Institutionen för läkemedelskemi

Beslut och riktlinjer

Utbildningen bedrivs i enlighet med Högskoleförordningen och Uppsala universitets pedagogiska program, mål och strategier, regler och riktlinjer med beaktande av bl.a. likabehandling, kvalitetsarbete och hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi, farmaci eller motsvarande. Tidigare studier ska innehålla 7,5 hp farmakologi samt 15 hp allmän och organisk kemi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Studenten ska efter avslutat program ha fördjupad kunskap, förmåga och färdigheter inom ämnesområden som berör läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som kräver en bred kompetens. Under programmet läses kurser inom bioinformatik, biologiska läkemedel, molekylär avbildning, molekylär biofarmaci och klinisk prövningsmetodik. Fördjupning erbjuds inom specifika läkemedelsutvecklingsområden genom valbara inriktningar med fördjupningsprojekt. Studenten förbereder sig för en självständig yrkesutövning inom läkemedelsområdet och programmet är också lämpligt för studenter som önskar fortsätta utbildning på forskarnivå.

För att vara behörig att söka masterprogrammet krävs minst avlagd kandidatexamen eller motsvarande treårig grundutbildning. Programmet bygger vidare på kunskaper från grundnivån och innebär således en progression i förhållande till grundutbildningen. Ytterligare fördjupning sker under sista terminens självständiga masterprojekt.

Mål

För masterexamen i läkemedelsutveckling ska studenten kunna

  • visa kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskap inom området läkemedelsutveckling
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
  • visa förmåga att inom området läkemedelsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. Under det andra året väljer studenten kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar, eller bland kurserna fritt. I slutet av programmet gör studenten ett masterprojekt, antingen 30 eller 45 hp.

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och självständigt projektarbete. Programmet ges på heltid, dagtid, med vissa undantag för de valbara kurserna. Programmet ges på engelska.

Kurser inom programmet

Kursernas mål och innehåll framgår av respektive kursplan. Vid början av varje kurs ges detaljerade anvisningar om undervisning och examination. Obligatorisk närvaro krävs vid de moment som anges som obligatoriska i respektive kursplan. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Examen

Farmacie masterexamen med huvudområdet läkemedelsutveckling uppnås efter 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett fördjupningsprojekt om minst 30 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin