Artist-in-residence

Medicinsk humaniora handlar om att sätta frågor som rör medicin, sjukdom och hälsa i ett kulturellt och socialt sammanhang. Det är också ett tvärvetenskapligt forskningsfält där olika kunskapstraditioner från naturvetenskaperna och samhällsvetenskap/humaniora möts. Att bjuda in verksamma konstnärer genom ett Artist in residence-verksamhet är ett sätt att föra in också konstnärliga perspektiv på medicin, vård och hälsa i detta redan tvärvetenskapliga fält.

Satsningen på artist in residence vid CMH är ett initiativ för att främja konstnärliga perspektiv på medicin, farmaci och vård, samt de samhälleliga och kulturella frågor som relaterar till dem. Målsättningen med verksamheten är att undersöka och utveckla nya former för att utbyta erfarenhet och kunskap mellan konstnärer, forskare och studenter, för att på så sätt vidga de perspektiv med vilka vi undersöker och förstår fenomen och processer relaterade till medicinsk humaniora. Vår målsättning är att detta ska kunna bli ett återkommande inslag i verksamheten vid Centrum för medicinsk humaniora.

För närvarande arbetar vi på CMH med att undersöka förutsättningarna att tillsammans med andra aktörer genomföra fler konstnärsresidens i framtiden.

 

Anna Odell - Artist in residence 2023

Under hösten 2023 var Anna Odell artist-in-residence vid Centrum för medicinsk humaniora CMH). Verket hon arbetade med, ”Rekonstruktion-Psyket”, är ett videoverk som utforskar dynamiken i en personalgrupp när komplexa sociala situationer uppstår mellan patienter och vårdare inom slutenpsykiatrin.

Läs mer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin