Antibiotikaresistens

Antibiotika räddar många liv över hela världen varje dag och har blivit oumbärliga för allt från grundläggande sjukvård till avancerad medicin. Men vad händer om antibiotika slutar fungera? Framtagning av nya, globalt tillgängliga antibiotika är inte bara en folkhälsofråga utan också en kritisk faktor för det globaliserade samhället.

Problemen med antibiotikaresistens ökar snabbt. Bara inom EU dör 33 000 människor varje år på grund av infektionssjukdomar där antibiotika och andra läkemedel mot infektioner inte längre är verksamma. Bakterier utvecklar förr eller senare resistens mot alla antibiotika. Det innebär att nya läkemedel kontinuerligt behöver tas fram. Det finns ett stort och tidskritiskt behov av att stimulera forskning som kan identifiera helt nya substanser med antibakteriell effekt och finna alternativa former för antibakteriell läkemedelsutveckling men också hitta nya vägar för att sprida kunskap om antibiotika och dess användning globalt.

Utöver stark grundforskning inom läkemedelsutveckling, mikrobiologi och antibiotikaresistens bedriver universitetet internationellt framstående forskning inom bland annat diagnostik, nya ekonomiska modeller, juridik, klinisk forskning, etik, global hälsa, hållbar utveckling, beteende och lärande. Uppsala universitet leder flera stora forskningsprojekt och nätverk inom antibiotikaområdet, vissa av dem är internationella och har stöd från EU.

Petriskål med odling.

Exempel på pågående forskning

Exempel på forskningsprojekt, nätverk och plattformar

Uppsala Antibiotic Center – UAC

Ett centrum för forskning, utbildning och innovation som syftar till att angripa och finna lösningar till den globala utmaningen runt antibiotikaresistens. Vid UAC bedrivs tvärvetenskaplig forskning och utbildning runt antibiotikaresistens som involverar alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Verksamheten vid centret startade hösten 2016 och sedan 2017 bedrivs 14 tvärvetenskapliga doktorandprojekt här.

Uppsala Antibiotic Center (UAC):s (på engelska)

European Gram Negative AntiBacterial Engine – ENABLE-2

Utveckling av nya antibiotika är en central del i arbetet att möta problematiken med resistenta bakterier. Med EU-projektet European Gram Negative AntiBacterial Engine (ENABLE) byggdes en framgångsrik grund för de tidiga faserna av antibakteriell läkemedelsutveckling. Nu fortsätter Uppsala universitet arbetet i ENABLE-2, en plattform som finansieras av Vetenkapsrådet.

ENABLE-2 möter stort intresse inom svensk akademi och biotechbolag, och en oberoende portföljkommitté har bland många kvalitativa ansökningar utsett fyra lovande molekyler som utgör potentiella kandidater till antibakteriella läkemedel för inkludering i plattformen. ENABLE-2 pågår initialt till och med 2022.

Om European Gram Negative AntiBacterial Engine (ENABLE-2) på institutionen för läkemedelkemis webbplats

Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika – PLATINEA

Samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Plattformen finansieras av VINNOVA och består av 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård. Målet är att se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. Inom plattformen görs kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika, likväl som nya studier för anpassning av antibiotikadosering. Projektet kommer också att utvärdera och testa nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning samt göra en kartläggning av befintliga leveranskedjor för antibiotika.

Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika (PLATINEA)

Collaboration for Prevention and Treatment of MDR Bacterial Infections – COMBINE

Ett multinationellt samarbete, där Uppsala universitet har en ledande roll. Elva partners från akademi och industri i sju europeiska länder ska tillsammans bana väg för effektivare utveckling av antibiotika. Projektet pågår från 1 november 2019 till 31 oktober 2025. Bakom satsningen står Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett partnerskap mellan EU och EFPIA (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag).

Collaboration for Prevention and Treatment of MDR Bacterial Infections (COMBINE)

Action on Antibiotic Resistance – ReAct

Ett Uppsalabaserat internationellt nätverk som under de senaste åren varit en viktig internationell aktör när det gäller synsättet på hur nya antibiotika ska utvecklas. Nätverket arbetar med antibiotikaresistens ur ett hälsosystemperspektiv. Man verkar för att en ny affärsmodell ska byggas upp, där den offentliga och privata sektorn samarbetar för att lösa de vetenskapliga svårigheterna samtidigt som innovativa incitament skapas – både finansiella och andra incitament. Det är alltså inte bara forskningen inom antibiotikaresistens som är stark i Uppsala, utan också informationsspridning och opinionsbildning.

Action on Antibiotic Resistance (ReAct)

European Accelerator of Tuberculosis Regime (ERA4TB)

ERA4TB är ett europeiskt kunskapskonsortium vars arbete syftar till att att ta fram tio nya antibiotikakandidater och att utveckla nya kombinationsbehandlingar mot tuberkulos, en infektionssjukdom som varje år orsakar 1,5 miljoner dödsfall. I satsningen, som är initierad av IMI AMR Accelerator och pågår 2020–2026, deltar bland annat Uppsala universitets forskningsmiljö i Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi.

Uppsala universitets forskningsmiljö i Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi

European Accelerator of Tuberculosis Regime (ERA4TB)

UNITE4TB

UNITE4TB förenar universitet och läkemedelsföretag i tretton länder som tillsammans utvecklar kliniska prövningar av potentiella antibiotika och nya behandlingar mot tuberkulos. Konsortiet finansieras av IMI AMR Accelerator och bedriver försöksverksamhet på fyra kontinenter. Formulering av matematiska modeller för design av kliniska studier och beräknad utkomst av dessa utförs vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi.

Uppsala universitets forskningsmiljö i Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi

UNITE4TB

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin