Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan

Vi har utbildning för dig som vill växa i din yrkesroll inom förskola. Tänk på att utbildningarna även kan skräddarsys ytterligare för att passa dina eller din verksamhets behov.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för dig som är intresserad av våra uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningen i Sverige regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Glada barn på förskola

Kommunförlagda förskolekurser i samarbete med Skolverket

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Kursen behandlar teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten. Kursen omfattar arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett interkulturellt arbetssätt i förskolan innebär.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Kursen ger inblick och verktyg för att kunna relatera fenomen, händelser och skeenden i barnens omgivning till tekniska och naturvetenskapliga förklaringar i undervisningen. I kursen behandlas några av naturens olika kretslopp med utgångspunkt i förskolans närmiljö för att synliggöra människans och naturens ömsesidiga beroende. I kursen ingår att utforska teknik i vardagen genom att undersöka hur olika lösningar fungerar och används, pedagogerna tittar på att tillämpa tekniska principer i eget skapande för att få ytterligare förståelse för hur tekniken fungerar.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Målgrupp: Förskollärare, anställda i förskolan, som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Syftet med kursen är att ge en vidgad och fördjupad kunskap om undervisning och lärande i matematik i förskolan och att ge deltagarna tilltro till den egna förmågan att undervisa i matematik. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med matematikinnehåll med den egna barngruppen. Aktiviteterna diskuteras och reflekteras över i relation till litteratur och aktuell forskning om hur barns lärande inom matematik kan stödjas, utvecklas, stimuleras och utmanas. Kursdeltagarna får också övning i att analysera och reflektera över valda didaktiska ställningstaganden i matematikundervisningen utifrån mötet med både individuella barn och i barngruppen.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Målgrupp: Förskollärare som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare samt rektorer/biträdande rektorer

I kursen Undervisning i förskolan kommer du att få möta ett innehåll som berör undervisning utifrån olika perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Vidare kommer relationen mellan utbildning, undervisning och lärande samt förskollärarens praxisteori samt ledarskap bearbetas. Dessa områden kommer att diskuteras och problematiseras i föreläsningar och seminarier.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Målgrupp: Förskollärare som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare

Syftet med kursen är att utveckla förskollärares specialpedagogiska kompetens och kunskaper inom språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan. Kursen belyser specialpedagogiska perspektiv och begreppen normalitet i förhållande till delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet. Vidare behandlas möjligheter och hinder i förskolans arbete med alla barns tal-, språk-, och kommunikationsutveckling samt matematisk utveckling.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Målgrupp: Förskollärare som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare samt rektorer/biträdande rektorer

Kursen berör det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ansvarsfrågor, teoretiska perspektiv, etik och demokrati i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Kursen är processinriktad vilket innebär att den tar avstamp i kursplan och mål och inom dessa ramar utvecklas kontinuerligt i mötet mellan lärare och deltagare. Dessa områden kommer att diskuteras och problematiseras i föreläsningar och seminarier.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse

Kursplan och litteraturlista

Målgrupp: Rektorer och biträdande rektorer

I kursen behandlas rektorns ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Vidare behandlas teorier om organisation och ledarskap i relation till innehållet i förskolans styrdokument, maktstrukturer och värdefrågor. Kursen belyser också relationen mellan förskollärares respektive arbetslagets ansvar samt rektorns roll i förhållande till denna ansvarsfördelning. Kursen riktar sig till rektor eller biträdande rektor i förskolan.

Läs mer om kommunförlagda förskolekurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Övrigt kursutbud inom förskola

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i hur skönlitteratur och berättande kan användas i förskoleverksamhet. Det inbegriper orientering i barnlitteratur ur historiskt, didaktiskt och språkutvecklande perspektiv samt didaktiska färdigheter att använda olika slags skönlitteratur i pedagogisk planering och verksamhet.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Kursens syftar till att deltagaren ska få grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskolan. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska få grundläggande kunskaper om betydelsen av rörelse, kost och hälsa ur ett förskolepedagogiskt perspektiv. I kursen behandlas barns fysiska utveckling såsom motorik, koordination och individuell variation. Under kursen belyses även fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsofrämjande livsstil.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Kursens syfte är att ge kunskap om och handlingsberedskap för en trygg och stimulerande pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns välbefinnande. I kursen problematiseras begreppet omsorg utifrån förskolans kontext samt diskuteras hur barns välbefinnande kan ta sig uttryck och vilka faktorer som kan påverka barns välbefinnande. Under kursen belyses även hur förskoleverksamhet kan planeras, organiseras och kommuniceras utifrån barns välbefinnande.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin