Mer information om föräldraledighet

Här får du reda på vad som gäller vid föräldraledighet, vilka regler som gäller och hur du ansöker om ledigheten.

Du kan vara helt ledig tills ditt barn blir 18 månader.

Vid adoption har du rätt att vara helt ledig under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då du fick barnet i din vård.

Om barnet är över 18 månader har du rätt att vara ledig i den omfattning föräldrapenning tas ut (100, 75, 50, 25, 12,5%). Även om föräldrapenning inte tas ut från Försäkringskassan har du rätt att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel (25%) för att ta hand om ditt barn. Detta gäller fram till utgången av det år barnet fyller 12 år.

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Med period menas den tid under vilken föräldraledighet tas ut i oavbruten följd. Den kan omfatta en dag, en månad eller annan tidsperiod. Perioden bryts om ledighetens omfattning ändras eller om annan ledighet än föräldraledighet tas ut. Till exempel om du går från hel till halv föräldraledighet. Om en av dina ledighetsperioder löper över ett årsskifte, räknas den till det kalenderår då du började ledighetsperioden. I dessa tre perioder räknas inte besök hos mödravården, ledighet för att delta i föräldrautbildning eller om du besöker skola/förskola. Ytterligare uppdelning får göras endast om arbetsgivaren medger det.

Ansökan om föräldraledighet/barnledighet ska göras två månader före ledighetens början. Du egenrapporterar ledigheten i Primula webb. Vid föräldraledighet görs löneavdrag som motsvarar din ledighets omfattning.

Det finns flera alternativ att välja på. Det är viktigt att du väljer rätt ledighetsform. Vid samtliga föräldraledigheter/barnledigheter ska du ange för vilket barn du är ledig för. Läs i manualen hur du lägger till uppgift om barn i Primula och hur du gör innan barnet är fött/har fått svenskt personnummer.

Föräldrapenning betalas ut av Försäkringskassan. För att få reda på hur mycket du kommer att få i föräldrapenning läs vidare på Försäkringskassans hemsida.

Du anmäler själv ledigheten och ansöker om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Löneenheten behöver ev. lämna svar på inkomstförfrågan, skicka då ett meddelande till Löneenheten med den kod du får av Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägget är en ersättning från universitetet. Det beräknas på den aktuella kalenderdagslönen vid föräldraledighetens början. Föräldrapenningtillägget är 10% under, respektive 90% över, basbeloppet.

Vid föräldrapenning enligt sjukpenningnivån ersätter universitetet 10% av daglönen upp till basbeloppstaket, ett så kallat föräldrapenningtillägg. Är årslönen högre än den maximala sjukpenningnivån (basbeloppet / 12 x 10) utgår dessutom en ersättning på de lönedelar som överstiger basbeloppstaket med 90% av daglönen.

Föräldrapenningtillägg utbetalas för högst 360 hela dagar för varje födsel. Det blir inga extra dagar vid exempelvis tvillingfödsel. Tillägget utbetalas med 100, 75, 50 eller 25%. När arbetstagaren får en åttondels föräldrapenning (12,5%) betalas inget föräldrapenningtillägg.

För att få ditt föräldrapenningtillägg skickar du ditt utbetalningsbesked från Försäkringskassan till Löneenheten via e-post. Det är viktigt att avierna skickas in till Löneenheten löpande varje månad för att semestersaldot ska uppdateras korrekt och föräldrapenningtillägget betalas ut.

I samband med barns födelse eller adoption har du som den andre föräldern rätt att vara ledig från arbetet och få ersättning för 10 arbetsdagar i samband med att barnet föds. Vid tvillingfödsel gäller 20 dagar. Ersättningen kallas 10-dagar eller tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse och betalas ut av Försäkringskassan. Dagarna måste tas ut inom 60 dagar från det att barnet kommit hem från sjukhuset.
Dessa dagar kan tas ut av någon annan än den andre föräldern, du måste då vara försäkrad i Sverige och det är Försäkringskassan som beslutar om detta.

Du egenrapporterar ledigheten i Primula webb. Det är viktigt att du gör det när du vet både fr.o.m. och t.o.m. datum.

Du anmäler själv ledigheten och ansöker om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Om du har inkomster över Försäkringskassans basbeloppstak betalar universitet en kompletterande ersättning på de inkomster som överstiger basbeloppstaket. Ersättningen utgår för maximalt 10 arbetsdagar per år och utbetalas per automatik i samband med att löneavdrag görs för de dagar du registrerat ledighet i Primula.

Om du blir så sjuk under föräldraledigheten att du inte kan vårda barnet kan Försäkringskassan besluta att föräldrapenningen får bytas ut mot sjukpenning. Mejla då dina sjukpenningavier från Försäkringskassan månadsvis till Löneenheten.

Semester under föräldraledighet

Du kan inte ha semester och vara föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan samtidigt.

Innan ledigheten påbörjats bör 20 semesterdagar av innevarande års semester tas ut (vid rätt till minst 20 dagar), eftersom man enligt semesterlagen måste ta ut minst 20 semesterdagar per år. Du bör även planera in uttag av minst 20 dagar semester under varje kalenderår, även när du är föräldraledig.

Semesterrätt vid föräldraledighet

De dagar du tar ut ersättning från Försäkringskassan på sjukpenningnivå är semestergrundande. Föräldrapenningtillägget baseras på den nivå du tar ut ersättning från Försäkringskassan, 25, 50, 75 eller 100%. Åttondelsdagar (12,5%) ger inget föräldrapenningtillägg och är inte heller semestergrundande.

När föräldraledighet på 100% registreras i Primula webb så reduceras antalet semesterdagar. Semestersaldot uppdateras sen enligt ovan när du varje månad skickar in dina utbetalningsbesked från Försäkringskassan till Löneenheten.

Föräldraledighet för barn 8-12 år är inte semestergrundande eller pensionsgrundande.

Du har rätt att avbryta din påbörjade ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om detta snarast möjligt. Om föräldraledigheten skulle ha pågått en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Du som är gravid kan ha rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön och arbetsgivaren inte kan omplacera till andra arbetsuppgifter. Detta ansöker du om hos Försäkringskassan. I samband med detta ansöker du om föräldraledighet i Primula webb. Sedan mejlar du löpande utbetalningsavierna från Försäkringskassan till Löneenheten. Graviditetspenning kan sökas på 25, 50, 75 eller 100 procent och tidigast 60 dagar innan beräknad förlossning.

Du har som förälder enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) 9 § rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag.
Omvårdnadsbidrag kan lämnas från det att barnet är nyfött tom juni det år barnet fyller 19 år. Följ manualen för föräldraledighet, välj orsaken Omvårdnadsbidrag max 25%.

Du har möjlighet att ansöka om att återta beviljad föräldraledighet genom att ansöka om det i Primula webb.

Återtagande av föräldraledighet - guide

Kontakt

Löneenheten, lon@uu.se

Försäkringskassan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin