Övriga publikationer

Flera av provgruppens medarbetare skriver artiklar samt bedriver forskning med anknytning till de nationella proven. Här listas såväl tidigare utgivna som kommande publikationer.

Utgivna publikationer

2023

 • Bendegard, Saga, Lindgren, Josefin & Palmér, Anne, 2023: Produktivitet och syntaktisk komplexitet och variation i 9-åringars berättande och beskrivande texter. I: Språk i praktiken – i en föränderlig värld. Rapport från ASLA-symposiet, Stockholms universitet, 7-8 april 2022. (ASLA 30) S. 39–59. ASLA 30 i sin helhet på Stockholm universitets webbplats.
 • Palmér, Anne, 2023: Skriva verbalt eller nominalt? Ett lexikogrammatiskt perspektiv på skrivutveckling i årskurs 6. I: Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF8), Uppsala universitet 24-25 november 2021. Red. av AnnaCarin Billing, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Yvonne Hallesson, Andreas Nord, Olle Nordberg & Anne Palmér. Uppsala: Uppsala universitet.

2022

 • Bendegard, Saga, Hussenius, Siri & Palmér, Anne, 2022: Bedömning av självständigt språk i källbaserat skrivande. Svenskans beskrivning 38, del 2. Örebro universitet.
 • Bendegard, Saga, Lindgren, Josefin & Palmér, Anne, 2022: Fundamentsdubblering med så hos 9-åringar: effekter av modalitet, genre och fundamentslängd. Svenskans beskrivning 38, del 1. Örebro universitet.
 • Palmér, Anne & Hussenius, Siri, 2022: Vad säger de nationella proven i årskurs 6 om elevers pågående skrivutveckling? I: Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning – Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. (SMDI 14.) Malmö: Malmö universitet. SMDI 14 i sin helhet på SMDI:s webbplats.

2021

 • Erickson, Gudrun, Palmér, Anne & Pettersson, Astrid, 2021: Hållbar utveckling och användning av nationella prov. I: Hållbar bedömning. Bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete. Red. av Åsa Hirsch & Christian Lundahl. Stockholm: Natur & kultur.

2020

 • Bendegard, Saga & Palmér, Anne: Till försvar av de nationella proven. Svenskläraren 3/4 2020.
 • Edander, Lena & Palmér, Anne, 2020: Slimmade skrivinstruktioner i nationella prov? Samband mellan instruktioner, provresultat och elevers texter. I: Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning – Bildning, utbildning, fortbildning. (SMDI 13.) Linköping: Linköpings universitet. SMDI 13 i sin helhet på SMDI:s webbplats.

2019

2018

2017

2016

2015

 • Palmér, Anne och Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2015: Bedömning av elevtext enligt lgr11 och lgy11. Stockholm: Natur & kultur.
 • Palmér Anne, 2015: Deltagande observation och inspelning i skolmiljö. I: Sociolingvistik i praktiken, red. Sally Boyd och Stina Ericsson. Lund: Studentlitteratur.

2012

 • Palmér, Anne, 2012: Bedömning av det muntliga nationella provet – en mötesplats om muntligheten. Recension i Rhetorica Scandinavica nr 61:2012. (4 s.)
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2012: Att läsa och sedan skriva. I: Skriv! Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Synnøve Matre og Atle Skaftun (red.) Trondheim: Akademika forlag. S. 157–172.

2011

 • Palmér, Anne, 2011: Vad ska bedömas? Gymnasiets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. I: Svenskämnet i förändring. Svensklärarföreningens årsskrift 2011. Stockholm.

2010

 • Palmér, Anne, 2010: Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning. Lund: Studentlitteratur.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2010: Skrivutveckling speglad i prov. I: Växtkraft. Om svenskämnets möjligheter (Svensklärarföreningens årsskrift 2010). Red. av Madeleine Ellvin och Lena Manderstedt. Stockholm. S. 133-147.

2009

 • Hagberg-Persson, Barbro, 2009: Elevers muntliga språkbehärskning i tidiga skolår. Hur kan muntliga färdigheter observeras, diagnostiseras och prövas? I: Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal. Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala 27–28 november 2008. Red. av Anne Palmér, Carina Fast, Lena Kåreland och Eva Östlund-Stjärnegårdh. Uppsala. S. 37–46.
 • Nyström Höög, Catharina, 2009: Avtryck i arbetsprocessen. Webbtexter som inspiration till insändare i skolår 5. I: Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal. Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala 27-28 november 2008. Red. av Anne Palmér, Carina Fast, Lena Kåreland och Eva Östlund-Stjärnegårdh. Uppsala. S. 110–118.
 • Palmér, Anne, 2009: Rättvis bedömning? Bedömaröverensstämmelse vid muntliga nationella prov i gymnasieskolan. I: Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal. Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala 27-28 november 2008. Red. av Anne Palmér, Carina Fast, Lena Kåreland och Eva Östlund-Stjärnegårdh. Uppsala. S. 119–129.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2009: Isländsk text inget bottenrekord. I: Lärarnas tidning 2009:10.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva & Hector Stahre, Karin, 2009: Texterna ska locka till reflexion. I: Svenska Dagbladet 17.2.2009.

2008

 • Beatrice, Ciolek-Laerum, 2008. Lärares bedömning av elevers berättande skrivande i åk 9, I: Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007. Red. av Jonas Granfeldt, Gisela Håkansson, Marie Källkvist & Suzanne Schlyter. ASLA:s skriftserie 21. Lund.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2008: Frågan om skrattande ödlor har inte kritiserats av andra lärare. I: Pedagogiska magasinet 2008:3. Stockholm. S. 64–66.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2008: Samlade svenska elevtexter. I: Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 5 maj 2007. Red. av Marianne Nordman m.fl. (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70.) Vasa. S. 335–342.

2007

 • Palmér, Anne, 2007: Att tillhöra klassens minoritet. Unga kvinnor i mansdominerade gymnasieprogram och unga män i kvinnodominerade program. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Red. av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg och Maria Ohlsson. Uppsala. S. 341–349.
 • Palmér, Anne, 2007: Makt och motstånd – gymnasieelever i könsmässig minoritet. I: Perspektiv på praktik. Svensklärarföreningens årsskrift 2007. Red. av Madeleine Ellvin, Lena Holmbom & Erik Lidbaum.Stockholm. S. 84–94.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2007: Skönlitteratur i de nationella proven. Gymnasieelevers val av texter och skrivuppgifter. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Red. av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg och Maria Ohlsson. Uppsala. S. 361–370.

2006

 • Garme, Birgitta, 2006: Konst på prov. I: Ord och bild ger mening. Svensklärarföreningens årsskrift 2006. Red. av Madeleine Ellvin. Stockholm. S. 135–142.
 • Garme, Birgitta, 2006: Vem ser vad? Om hur flickor och pojkar väljer att kombinera text och bild. I: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Red. av Sofia Ask m.fl. (Rapporter från Växjö universitet, Humaniora, nr 16.) Växjö. S. 75–83.
 • Hagberg-Persson, Barbro, 2006. Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 70.) Uppsala: Uppsala universitet.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2006: Skön litteratur för gymnasister. Vilka texter väljer tjejer och killar i det nationella provet? I: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Red. av Sofia Ask m.fl. (Rapporter från Växjö universitet, Humaniora, nr 16.) Växjö. S. 83–93.

2005

 • Emanuelsson, Birgitta, 2005: Gatus – ett multietniskt ungdomsspråk. Solid nr 16. (FUMS Rapport nr 214.) (85 s.)
 • Garme, Birgitta, 2005: Krönikan – en text i tiden? I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67. S. 362–370.
 • Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2005: Bedömning av elevtext. En modell för analys. Svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet. Stockholm.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2005: Debattinlägg i skolan och i lokaltidningen. En jämförelse angående källor och sändarröst. I: Svenskans beskrivning 27. Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004. Utg. av Gunilla Byrman m.fl. Växjö. S. 411–422.
 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2005: Att vilja, våga – och kunna? Om kursplanens mål och gymnasisters texter. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67. S. 399–408.

Kommande publikationer

Palmér, Anne, Bendegard, Saga & Lindgren, Josefin: Att bygga meningen. I: Perspektiv på svenskämnenas didaktik och teori och praktik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin