Examensarbeten

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk har under årens lopp varit utgångspunkt för ett flertal examensarbeten på olika nivåer och vid olika universitet och högskolor. Här listas ett urval.

 • Ahlgren Sandra, Johannesson Nils & Persson Helen: Läsförståelse – en studie i två delar: Testkorrelation respektive undersökning av läsförståelseförmågor genom en Think Aloud-metod, Vetenskapligt arbete, 30hp, 2011, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.
 • Ahmed Nouri, Awara: Har modersmålsundervisningen god inverkan på utveck­lingen av det svenska språket? En undersökning av resultat i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, (B-uppsats) 2012, Akademin för utbildning och ekonomi, avd för humaniora, Högskolan i Gävle.
 • Aitman, Maria: Att skriva med inlevelse för att skapa spänning och nyfikenhet. En undersökning över femteårselevers skriftliga berättande utifrån det nationella provet i svenska för år 5, Gymnasielärarprogrammet, 2005, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Andersson, Björn: Svenska som andraspråk och läsförståelsen av det nationella ämnesprovet i svenska, Uppsats, B-nivå, Lärarprogrammet, 2014, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Andersson, Elin: Att läsa och förstå. En studie av första- och andraspråkselevers resultat på nationella provets läsförståelse för årskurs 9, Svenska som andraspråk G3, 2011, Linnéuniversitetet, Växjö.
 • Andersson, Emilie: Genrer – vilka och vilket stöd? En analys av nationella prov och läromedel i svenska för gymnasieskolan, Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 2010, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Andersson, Lisa-Marie & Larsson, Lisa: Två situationer, fem elever, tio texter. En komparativ textanalys av berättande elevtexter från årskurs tre, (Examens­arbete) 2011, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Andersson, Rickard: Ordvariationens makt, En kvantitativ studie av ordklass­fördelningen i elevkrönikor, Svenska 4, 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Andersson, Ulrika & Eriksson, Sofia: Nationella prov: Attityder och föreställ­ningar hos lärare och elever i år 9, (Examensarbete) 2009, Högskolan Dalarna
 • Andrén, Anna: Vem ger det "rätta" betyget? En jämförande studie om lärar­studenters bedömning och betygsättning av de nationella proven i svenska, (Examensarbete) 2010, Institutionen för utbildning, kultur och media, Uppsala universitet.
 • Andrén, Erik & von Horn, Michael: Att resonera i minsta möjliga mån. Om den lägsta resultatnivån för betyget G på den skriftliga delen av nationella provet i svenska B, (Examensarbete) 2010, Inst för pedagogik, psykologi och idrotts­vetenskap, Linnéuniversitet i Kalmar.
 • Aras, Helen: Hur barn i årskurs 3 uppfattar syftet med Nationella provet, (Examens­arbete) 2011, Inst för Lärarutbildningen mot yngre åldrar vid Södertörns högskola.
 • Berglund, Jenny & Hedenstedt, Anna: Elev+Inspiration=MVG? Temats betydelse för elevresultaten på de nationella proven i Svenska B, (Examens­arbete) 2007, Institutionen för undervisning, kultur och medier, Uppsala universitet.
 • Berglund, Markus: Tempusanvändning i skrift. En jämförelsestudie av första- och andraspråkselever, 2012, Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar.
 • Bergmark, Gunnel & Hurtig, Lena: Alltså, om man har andra elever än jag… Om ämnessyn, kunskapssyn och bedömning inom svenskämnet i gymnasie­skolan, (Examensarbete) 10 p, 2006, Institutionen för undervisning, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Biel, Filip & Edström, Johanna: Värderande uttryck i berättande texter. En kvalitativ textanalys om värderingar baserat på Appraisalteorin utifrån elevtexter från Nationella proven 2013 i årskurs 6, Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Bjerding, Sofia & Lindvall, Sofia: Nationella prov i svenska B på gymnasiet – En pilotstudie, (Examensarbete) 2005, Lärarutbildningen vid Malmö högskola.
 • Bohm, Mikaela: Nyckeln till högsta betyg, En analys av gymnasieelevers MVG-texter i svenska, Självständigt arbete, 15hp, 2012, Inst för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Borgström, Eric: "Skriv en artikel" – Om elevers genreuppfattningar i gymnasie­skolans nationella prov i svenska, Svenska språket C för lärare, ht 2007, Humanistiska institutionen, Örebro universitet.
 • Bosäter Kindwall, Emelie: Skiljetecken: -och hur elever i årskurs 9 och gymnasie­skolans svenska B behärskar att använda sig av dessa. Studentuppsats (Examensarbete), 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Brandt, Daniella & Edqvist, Malin: ”Ord i nationella prov. En jämförande studie av ordanvändningen hos första- och andraspråkselever samt dess potentiella konsekvenser för lärandet”, 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Börjesson, Wictor: Tes, personlighet och aktörsperspektiv. En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010, (Examensarbete) 2012, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Carlsson, Jeanette: Logiska samband i elevtexter, En komparativ studie av högstadie- och gymnasieelevers konnektionsbindning, (Examensarbete) 2007, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Cavar, Ivan & Wikman, Mikael: Ett omöjligt uppdrag? – Det nationella provets skrivdel i svenska, (Examensarbete), 2015, Linköpings universitet.
 • Cherloo, Pouian: Elevtextanalyser på elevtexter från det nationella provet i svenska i årskurs nio, Självständigt arbete, 15hp, 2012, Inst för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Ciolek, Beatrice: Elevers VG-texter, En studie av 20 elevtexter betygsatta med VG, 2004, Institutionen för lärarutbildningen.
 • Ciolek, Beatrice: Kort eller lång instruktion i det nationella provet, En under­sökning av instruktionens påverkan på gymnasieelevers texter, Nusvenska D, 2005, Institutionen för nordiska språk , Uppsala universitet.
 • Claesson, Astrid: Nationellt prov – samhällets spegel. Teman och genrer i de nationella proven i svenska 1969–2011, (Examensarbete) 2012, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
 • Cronebäck, Ida & Fyhrman, Julia: "Som en elefant fast mycket mindre", En analys av skönlitterära texter i de nationella proven ur ett andraspråks­perspektiv, (Examensarbete) 2009, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
 • Danielsson, Sara: Läsförståelse på nationella provet: Vilken läsförståelse krävs för att uppnå betyget E i årskurs 9 jämfört med betyget G?. Studentuppsats (Examensarbete), 2014.
 • Dolve, John: Svenska gymnasieelevers användning av partikelverb. Svenska och svenska som andraspråk i jämförelse, (Examensarbete) 2014, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Edander, Lena: Bedömaröverensstämmelse vid nationella provet i svenska för gymnasiet kurs 1, skrivdelen, Svenska C, 2013, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Edander, Lena: Nationella prov i två länder – en jämförelse mellan Sverige och Frankrike, (Examensarbete), 2015, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Eklund, Axel: ”Mån skulle inte behöva göra sån stor grej av det” – en kvalitativ forskningsintervjustudie om elevers upplevelser av nervositet och stress inför det nationella provet i svenska, årskurs 6. (Examensarbete), 2015, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Etoh, Anna: Bland biffregler och kongruens, En grammatisk analys av andra­språks­elevers texter enligt processbarhetsteorin, (Examensarbete) 2010, Inst. för utbildning, kultur och medier, Inst för didaktik, Uppsala universitet.
 • Fagerlund, Maja: ”Jag ska prata om…” En kvalitativ studie av det muntliga nationella provet i svenska 1 och 3. Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Fjellander, Johanna: Berättande drag i argumenterande elevtexter, 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Fjellström, Fredrik: Ungdomars skriftspråk, En studie av talspråkliga inslag och ungdomsspråk i elevproducerade texter, (Examensarbete) 2011, inst. för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
 • Flygt Larsdotter, Anna: Arbete kring texttyper/genrer i svenska på gymnasiet, 2011, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Fredriksson, Louise: Förekomst av kausalitet och röst i de nationella proven för åk 3. En textanalys av läsförståelsetexterna i de nationella proven för åk 3. (Examensarbete), 2015, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Frenneson, Sara: En undersökning av stavning i nationella prov i svenska som andraspråk för åk 9, (Examensarbete), 2007, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Fröberg, Linnéa: Godkända grunder. En jämförelse av skriftlig färdighet mellan uppsatser i två olika behörighetsgivande prov, 2011, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Gauffin, Oskar: "Argumenterande attityder", Appraisal-analys av elevtexter, (Magisteruppsats) 2008, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
 • Gottlieb, Anna: Gymnasieelevers användning av verb i skriftspråk, (Examens­arbete) 2012, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Granström, Frederik: ”Vissa går på det men jag tror inte på det”: En kvalitativ undersökning av hur elever på Fordons-, Bygg- och Teknikprogrammet löser en skrivuppgift i det nationella provet i Svenska B. Studentuppsats (Examens­arbete), 2009.
 • Gustafsson, Anni: Kvalitetsnormer för muntlig argumentation – en analys av kvalitetsnormer för muntlig argumentation i det nationella provets muntliga delprov i Svenska B, (Examensarbete) 2010, Inst för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Gustafsson, Sara: Debattinlägg – vilka innehållsaspekter samvarierar med ett visst betyg? 15hp, 2012, Inst för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Haak, Amanda: Penna eller tangentbord? En kvalitativ studie av handskrivna och dataskrivna elevtexter, 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Haas, David: Gymnasieelevers skriftliga argumentation. En jämförande studie av gymnasielevers skriftliga argumentation i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1, (Examensarbete) 2013, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Haas, David: Och syntaxen har sin gång: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift på B1-nivå, 2013, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Hallebratt, Rickard: Gymnasistskrivande. En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3, Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Harrysson Nikula, Johanna: Sär skrivning och andra coola skrivningar bland dom i Nian, 2011, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Hedlund, Simon: Styckeindelning och textbindning. En studie av 12 gymnasietexter, (C-uppsats) 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Heglert, Hanna: Same same but different: Hur lärare bedömer samma elevtext. Studentuppsats (Examensarbete), 2013.
 • Heglert, Hanna: Satsadverbial: Användning av satsadverbial i elevuppsatser i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Studentuppsats (Examensarbete), 2012.
 • Heglert, Hanna: Satsadverbial – Användning av satsadverbial i elevuppsatser i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9, (Examens­­arbete) 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Hjertén, Marie: ”Vi borde få lite annorlunda texter eller vi borde få lite mer tid” En elevcentrerad fallstudie om läsförståelsedelprovet i Kursprov 1 för svenska som andraspråk, 2013.
 • Holmgren, Kristina: Elevers skrivkompetens: En komparativ fallstudie av 24 elevtexter inom nationella provet, (Examensarbete), 2013, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Holst Lidfors, Matilda & Simmerlein, Ellen: Dimensioner av elevtexter. En mixed-methods studie av elevsvar från nationella proven i svenska i årskurs 6, Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings­studier, Uppsala universitet.
 • Hugestam, Daniel: Tala är silver, därefter guld: En analys av kravprogressionen i muntliga nationella prov i svenska. Studentuppsats (Examensarbete), 2014
 • Hultberg, Larissa: Att bedöma läsförståelse. En studie av elevers läsförståelse vid nationella prov i svenska för åk 9, (Examensarbete), 2015, Högskolan i Gävle.
 • Huss, Oskar: Vad blir bättre med åren?: En komparativ undersökning av elevtexter från högstadiet och gymnasiet. Studentuppsats (Examensarbete), 2014.
 • Högfeldt, Sophie: Så skriver vi. En studie i pojkars och flickors sätt att skriva uppsatser i årskurs 9.
 • Ivarsson, Kerstin: "En friskande luft från havet som vill man känna på", Förekomst av inversion i andraspråkselevers texter, 2011, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Jacobsson, Johanna & Pettersson, Johanna: Gymnasieskolans nationella prov – En barometer för utvecklingen av skriftlig framställning i svenska? 2004, Institutionen för lärarutbildning.
 • Jadari, Basim: Bygga broar mellan läsaren och texten, en studie om röst och kausalitetens förekomst hos de sakprosatexterna i nationella proven från 2013, Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings­studier, Uppsala universitet.
 • Johannesson, Nils, Ahlgren, Sandra & Persson, Helen: Läsförståelse – en studie i två delar: Testkorrelation respektive undersökning av läsförståelseförmågor genom en Think Aloud-metod. Logopedutbildningen 2011, Lunds universitet. Vetenskapligt arbete, 30 hp.
 • Johansson, Christina & Zetterlund, Karin: Bedömning av skriftliga nationella prov i svenska som andraspråk B – två gränsfall, 2012, Inst för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Johansson, Christoffer: Pojkar, flickor och betyg – en analys av gymnasie­elevers texter, (Examensarbete), 2007, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet..
 • Johansson, Ida: Att skriva en berättelse. En studie av hur elever i årskurs 3 anpassar stilen i sina berättande texter, (Examensarbete), 2015, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö.
 • Johansson, Nadja & Älvebratt, Linn: Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter. En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F, Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
 • Johansson, Susanne: Innehållsliga och språkliga kvaliteter i relation till betygen. En studie av elevtexter i nationella provet i svenska för årskurs 9, 2012,Inst för språk och litteratur, Kalmar Högskola.
 • Jonsson, Linnea: ”Ett varierat språk med goda formuleringar. Flickors och pojkars språk i texter bedömda med betyget A”, 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Kadestam, Marie & Lönnqvist, Sandra: Nationella proven för årskurs 3 i grundskolan, Analys av elevresultat i ämnesprovet för svenska och svenska som andraspåk, (Examensarbete) 2009, Institutionen för kultur och media, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Karlsson, Olle: Värderingar och attityder i text, En jämförande Appraisal-analys av gymnasisters elevtexter från de nationella proven i Svenska B, (Examens­arbete) 2010, Inst för utbildning, kultur och medier, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Kiland, Erika: Textbedömning och kvantitativa mått. En undersökning av text­längd, ordförråd och syntaktisk komplexitet i elevtexter i förhållande till betyg, (Examensarbete), 2012, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Klang, Julia: Gestaltande beskrivningar i elevtexter: Kvalitativ textanalys av elevtexter. Studentuppsats (Examensarbete), 2013.
 • Klar, Sofia & Sagbrant, Isabella: "Alla dör ibland. - Kom så går vi och köper en glass." En narrativ analys av elevers texter om rädsla, 2010, 15 hp. Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet.
 • Kristiansson, Alexandra: Om attityder till ämnet svenska som andraspråk. Intervjuer med gymnasieelever om deras attityder till svenska som andraspråk i relation till deras betyg på nationella prov, (C-uppsats) 2009, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Källquist, Elin: "Spelar språkriktigheten in? En undersökning av språkriktighets­variabler i elevtexter betygsatta med E respektive F. (Examensarbete), 2015, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Lagset, Anne-Marie: Vi säger dom men skriver de och dem, Hur gör lärare och elever i svenska som andraspråk? Vad står det i läroböckerna? 2010, Estetisk-filosofiska fakulteten, Avdelningen för språk.
 • Langéen, Märta: Så stavar svenska elever idag. En jämförande studie av elevers stavning 1979 och 2007, 2007, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Lantz, Frida: ”Det känns inte komfortabelt att läsa texten.” Stil i den vetenskap­liga genren i gymnasieskolan. C-uppsats i kursen Svenska 4, Uppsala universitet.
 • Lantz, Lotta: Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet?: En jämförelse mellan elevers språkliga utvecklingsnivå och betyg på nationella provet i Svenska som andraspråk i år 9. Studentuppsats (Examensarbete), 2013.
 • Larsson, Michael: Skrivande utifrån bilder i skola: Systemisk-funktionell analys av flickors och pojkars novellskrivande med inspiration från bild. Studentuppsats (Examensarbete), 2012..
 • Larsson, Olof: Skillnaden mellan E och F. Elevers källhantering i det nationella provet i svenska 3, (Examensarbete), 2015, Göteborgs universitet.
 • Larsson, Sandra: Beskriva eller berätta? En genreanalytisk studie av nationella prov i svenska för årskurs fem, 2010, 15 hp. Institutionen för didaktik, Uppsala universitet.
 • Lewis, Margareta & Söderman, Berit: Prov i läsförståelse, En granskning av provet Att läsa och förstå Del A i Ämnesprovet för åk 9 2006, Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet, 2006, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
 • Lilliesköld Berti, Patricia: Godkänd eller icke godkänd? En jämförande studie av argumenterande texter på gymnasienivå, 2003, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Lindahl, Elin: Några gymnasieelevers källanvändning i det nationella provets i svenska, (Magisterkurs), 2010, Inst för Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
 • Lindqvist Håkansson, Marcia: Pojkars och flickors brinnande intressen, En analys av 10 elevtexter ur ett genusperspektiv, 2012, Inst för språkstudier vid Umeå universitet.
 • Lindqvist, Marcia: Interbedömarreliabilitet, Nio lärare bedömer fem texter, (Magisteruppsats), 2009, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
 • Lindström, Pernilla & Roberts, Anna Lena: Elevers läsförmåga i årskurs 3. Vad prövar det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3? (Examensarbete), 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Ljungqvist, Ajantha: Det är lärarna som bestämmer hur viktigt det är, inte jag! En kvalitativ undersökning om lärares och elevers upplevelser av momentet tala i undervisningen, 2011, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
 • Lucas, Stefan: Talarens ögon – manusets spegel, En studie av gymnasie- och komvuxelevers ögonbeteende under förberett tal, 2009, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Lundberg, Sofia: Datorn – en del av skrivprocessen? En textanalytisk undersök­ning av handskrivna och datorskrivna elevtexter. Svenska 4-uppsats, 15 hp. Lärarprogrammet, Uppsala universitet.
 • Lörelius, Olle: Som en rak höger i nyllet, En jämförelse av argumenterande elevtexter från 1998 och 2008, 2009, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Marcström, Anna: Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk: En jämförande studie av elevers resultat på läsförståelseprovet i åk 9. Studentuppsats (Examensarbete), 2011.
 • Mellberg, Linn: Lärarna och de nationella proven i årskurs 6 – lärarnas uppfatt­ningar om provens påverkan på deras arbete, (Examensarbete), 2012, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Moritz, Paula: ”Bild i bedömning. En bildanalys av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk”, 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Motai, Parnian: Skrivutveckling i skolan, En jämförande studie av elevuppsatser från årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3, 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Nikula Harrysson, Johanna: Sär skrivning och andra coola skrivningar bland dom i Nian. En jämförande undersökning av svenska och finlandssvenska elevers skrivande i årskurs 9. Svenska 4-uppsats, 15 hp. Lärarprogrammet, Uppsala universitet.
 • Nilsson, Eva: Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan –innehåll och begränsningar, 2012, Licentiatuppsats. Institutionen för språk­didatik, Stockholms universitet.
 • Nilsson, Marie: "Att våga säga vad man tycker och tänker" En studie om verbanvändning i relation till betyg bland elever som läser svenska som andraspråk, 2006, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Nilsson, Sofia: ”Tempoväxlingar, emfaser, perspektiv och mellanspel. Analys av gymnasieelevers användning av skiljetecken i det nationella provet i Svenska 1”, 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Niskala, Pia & Rosvall, Veronica: Finns det skillnader mellan flickors och pojkars skriftspråk? En studie av verbanvändning och val av uppsatsämne i gymnasiets nationella prov i svenska prov, (Examensarbete), 2005, Lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.
 • Nordberg, Olle: Verklighetsflykt, verklighetsjakt – eller ett sätt att förstå verkligheten? En empirisk studie kring hur internetgenerationens ungdomar förhåller sig till fiktionslitteratur, (Magistersexamensuppsats) 2012, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
 • Nordin, Sara: Har grammatiken någon betydelse?: En undersökning om grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i elevtexter i gymnasiet. Studentuppsats (Examensarbete), 2014.
 • Nordström, Janica: Olika lärare, olika betyg – om (o)likvärdig bedömning av elevtexter i år 9, 2005, Institutionen för humaniora vid Växjö universitet.
 • Norrström, Markus: Elevers vokabulär i årskurs 3. Ämnesneutrala och ämnesspecifika ord i nationella prov, 2014, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Näsman, Jesper: En pilotstudie för automatisk analys av elevtexter. (Examensarbete), 2015, Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.
 • Näsström, Susanne: Stavfel hos gymnasieelever, En jämförande studie av stavfel hos första- och andraspråkstalare av svenska, 2009, Institutionen för språkstudier.
 • Ohlsson, Maja: Skriftspråkliga kvalitetsdrag, En jämförande studie av elevtexter skrivna inom och utanför det nationella provet, (Examensarbete) 2012, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Ohlsson, Maja: Ett skriftspråk i förändring? En studie av gymnasietexter från år 2000 och 2010. Svenska 4-uppsats, 15 hp. Lärarprogrammet, Uppsala universitet.
 • Ollson, Klara: ”Kopist, samplare, omskapare eller referent? En studie av skribentroller vid källhantering i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet”, 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Olofsson, Klara: Bild och ord, 30 gymnasieelevers svar på det nationella provets bildanalytiska uppgift, 2008, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Onkamo, Tiina: "Det beror nog på att idag måste man vara lite tuffare". Syntax i nationella prov skrivna av andraspråksinlärare, 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Palmkvist, Emelie & Widerberg, Lena: Nationella prov – en garanti för likvärdiga betyg? Det nationella provets påverkan på betygsättningen och undervisningen i svenska B i gymnasieskolan, (Examensarbete), 2007, Högskolan i Kristianstad.
 • Pehrsson, Malin: MVG-texter: homogen grupp eller brett spektrum? En text­analytisk undersökning av elevtexter från det nationella provet i Svenska B. Studentuppsats (Examensarbete), 2009.
 • Rakovic, Sandra: Va? Ska vi skriva för hand? En kvalitativ studie av dator­skrivna och handskrivna elevtexter, 2013, Lärarprogrammet, Uppsala universitet.
 • Reichherzer Sahlgren, Ida: Att läsa på ett andraspråk. En textanalys av det nationella provet utifrån andraspråkselevers förutsättningar, Examensarbete 15 hp, 2020, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Rodhe, Anna-Karin: "Vetenskapligt skrivande med svenska som andraspråk. En systemisk-funktionell analys", 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Rudenmo, Sara: "Mötesplats för samspel och konfrontation"? Gymnasieelevers källanvändning i det nationella provets skrivuppgift, (Examensarbete), 2010, Institutionen för utbildning, kultur och medier & Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Schiöler, Alva: Godkänner lärare texter med en lägre språklig nivå än tidigare?: En undersökning av språkriktighetsfel i godkända elevtexter från de nationella proven. Självständigt arbete, 15 hp, Svenska 4, Ämneslärarprogrammet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2021.
 • Shahsavar, Negin: ”Palla göra något svårt”: En undersökning av elevers resonemang vid valet av skrivuppgift på nationella provet i Svenska B. Studentuppsats (Examensarbete), 2011, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Sjöstad, Caisa: Erfarenheter av nationella prov i årskurs 6. En intervjustudie med några elever som har extra anpassningar eller särskilt stöd, (Examens­arbete), 2015, Karlstads universitet.
 • Skarin, Astrid: En elevtext och åtta bedömare, Hur rättar, kommenterar samt betygsätter lärare ett nationellt prov i svenska kurs B?, 2003, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle.
 • Skoog, Mia: Gymnasisters argumenterande texter: Jämförande analys av elevtexter i svenska som andraspråk 1 och svenska 1. Studentuppsats (Examensarbete), 2012.
 • Slotte, Madeleine: Nationella prov eller studentskrivningar?: En jämförelse mellan det nationella provet i kursen Svenska B i Sverige och studentskriv­ningen i kursen Svenska som modersmål i Finland. Studentuppsats (Examensarbete), 2014.
 • Stål, Eva-Lena: Skriftspråklig kompetens hos andraspråksinlärare. Analys av godkända texter från Tisustest och Nationella prov i svenska som andraspråk B, 2012, Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet.
 • Ståhlberg, Josefin: Syntax i uppgifter för andraspråksläsare. En undersökning av syntaxens betydelse i uppgiftsformuleringar i det nationella provet i svenska som andraspråk 1, 2016, Stockholms universitet.
 • Sundin, Cecilia: Muntlig framställning. Att tolka och förstå kunskapskraven i nationellt prov SVA1, (Examensarbete kandidatnivå), 2013, Lärarprogrammet, Högskolan Dalarna.
 • Söderstam, Johanna: ”En studie av nominalfrasers uppbyggnad i elevtexter från årskurs 3”, 2016, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Tengbom Zetterman: Emilie Skrivförmåga i förfall?: En undersökning av elevers argumenterande skrivande 2002 och 2012. Studentuppsats (Examensarbete), 2014.
 • Walter von, Eva: Retoriska figurers form, förekomst och funktion. En analys av elevtexter från nationella proven i svenska för gymnasieskolan/komvux, 2009, Akademien för HumUS, Örebro universitet.
 • Widman, Anna-Karin: 14 tal om kärlek. En jämförelse av förberett tal i svenska och svenska som andraspråk, 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Widman, Anna Karin: Skrivprov på dator eller för hand? (Examensarbete), 2015, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Wind, Marianne: Språkliga markörer för logiska samband i text, En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, (Specialarbete), 2012, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Wingård, Per: Referensbildning i nationella prov. En studie om sambandet mellan gymnasieuppsatsers textbindning och deras betyg, (Examensarbete), 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Zetterman Tengbom, Emelie: Skrivförmåga i förfall? En undersökning av elevers argumenterande skrivande 2002 och 2012, 2013, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Zetterström, 2009: Läromedel + Nationella prov = Sant ... Eller? En studie av ett läromedels anpassning till nationella provet i svenska för årskurs tre. 15 hp, 2009, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle.
 • Åberg, Johannes: Har längden betydelse? En kvantitativ studie av elevers textstrukturer, (Examensarbete), 2012, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
 • Älander, Eva: De nationella proven i svenska – hur påverkar de undervisningen i årskurs 9?, (Examensarbete), 2011, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin