Svenska i utveckling

Rapportserien ”Svenska i utveckling” ges ut av Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. I serien redovisas i första hand studier där de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk utgör underlaget, men även rapporter med koppling till svenskämnet eller skola och utbildning finns i serien. Kontakta provgruppen för beställning av rapporter.

 1. Andersson, Margareta, 1995: Prov i modersmålet. En översikt över centralt utarbetade prov i Sverige och nio andra länder. (=FUMS Rapport nr 176.) (40 s.)
 2. Nyström, Catharina, 1996: Skrivandet, kursplanerna och läromedlen. En studie av gymnasieskolans läromedel i svenska 1970-1995. (=FUMS Rapport nr 178.) (52 s.)
 3. Garme, Birgitta, 1996: Att pröva skrivförmågan med nationella prov. En presentation av proven i svenska för skolår 2 och 5. (=FUMS Rapport nr 180.) (55 s.)
 4. Garme, Birgitta & Palmér, Anne, 1996: Samspel och Kommunikation – om utvecklandet av nationella kursprov i svenska för gymnasieskolan. (=FUMS Rapport nr 182.) (73 s.)
 5. Vigsø, Orla, 1996: Valgplakaten som kommunikation og marketing. (=FUMS Rapport nr 183.) (56 s.)
 6. Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 1997: Skriva debattartiklar i skolan – går det? Om texttypen debattartikel i nationella prov. (=FUMS Rapport nr 186.) (40 s.)
 7. Öberg, Hanna Sofia, 1997: Referensbindning i elevuppsatser. En preliminär modell och en analys i två delar. (=FUMS Rapport nr 187.) (109 s.)
 8. Melander, Björn, 1998: Inskickat och registrerat – sammanställning av uppgifter rörande de nationella proven i svenska vår- och höstterminen 1996 samt vårterminen 1997. (=FUMS Rapport nr 188.) (53 s.)
 9. Persson, Annika, 1998: Texten och inspirationskällan. En studie av förlagans betydelse för elevers fria textproduktion i skolår 5. (=FUMS Rapport nr 191.) (42 s.)
 10. Palmér, Anne, 1999: Tankar om tal – lärares och elevers syn på muntlig framställning i undervisning och bedömning. (=FUMS Rapport nr 193.) (57 s.)
 11. Olevard, Helena, 1999: "Tonårsliv". En pilotstudie av 60 elevtexter från standardproven för skolår 9 åren 1987 och 1996. (=FUMS Rapport nr 194.) (28 s.)
 12. Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 1999: Principen och praktiken. En enkätundersökning av lärares syn på bedömning av gymnasieelevers texter. (=FUMS Rapport nr 195.) (40 s.)
 13. Svenska på prov. Arton artiklar om språk, litteratur, didaktik och prov. Red. av Catharina Nyström & Maria Ohlsson. (=FUMS Rapport nr 196.) (150 s.)
 14. Nyström, Catharina, 2000: Ledfamiljer och referentrelationer. En modell för analys av referensbindning tillämpad på gymnasisttexter. (=FUMS Rapport nr 197.) (62 s.)
 15. Lagrell, Kerstin, 2000: Växa i skrivandet. Om förhållningssättet till de yngre skolbarnens skrivutveckling. (=FUMS Rapport nr. 199.) (70 s.) Fulltext.
 16. Ohlsson, Maria, 2001: Säker stil eller rätt i sak. En studie i gymnasisters analyser av en enkät. (=FUMS Rapport nr 204.) (45 s.)
 17. Palmér, Anne, 2002: Röster i samspel. Analys av gymnasieelevers radioprogram. (=FUMS Rapport nr 205.) (53 s.)
 18. Andersson, Helena, 2002: Svenska som första- och andraspråk – en jämförande studie av texter från skolår 9. (=FUMS Rapport nr 208.) (97 s.)
 19. Nyström, Catharina, 2003: Argumentera! En presentation av gymnasisters argumenterande texter i databasen ARGUS. (=FUMS Rapport nr 209.) (61 s.)
 20. Hallencreutz, Katharina, 2003: Särskrivningar och andra skrivningar i elevspråk. (=FUMS Rapport nr 210.) (101 s.)
 21. Eklund Heinonen, Maria, 2005: Godkänd eller underkänd? Hur processbarhetsteorin kan tillämpas vid muntliga språktester av andraspråksinlärare. (=FUMS Rapport nr 215.) (59 s.)
 22. Gröning, Inger, 2006: Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser. (=FUMS Rapport nr 218.) (89 s.) Fulltext och abstract.
 23. Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2006: Att förmedla egna och andras tankar. Om gymnasisters källhantering i det nationella provets skrivuppgift. (=FUMS Rapport nr 219.) (52 s.) Abstract.
 24. Wesslén, Karin, 2008: Processkrivande – en etablerad metod på gymnasiet? (=FUMS Rapport nr 225.) (49 s.) Abstract.
 25. Ciolek Laerum, Beatrice, 2009: Elever skriver och lärare bedömer – en studie av elevtexter i åk 9. (=FUMS Rapport nr 226.) (60 s.) Abstract.
 26. Palmér, Anne, 2010: Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i gymnasieskolans nationella kursprov, Svenska B. (=FUMS Rapport nr 227.) (61 s.) Fulltext.
 27. Nyström Höög, Catharina, 2010: Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. (=FUMS Rapport nr 228.) (62 s.) Abstract och fulltext.
 28. Hagberg-Persson, Barbro, Berg, Elisabeth & Lagrell, Kerstin, 2010: Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 – en utprövningsomgång. (=FUMS Rapport nr 229.) (89 s.) abstract 
 29. Nordberg, Olle, 2013: Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv. Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevers egna texter om sin läsning. (91 s.) Fulltext 
 30. Hagberg-Persson, Barbro, Wiberg, Cecilia, 2013: Elever visar vad de kan. Två studier kring ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3. (61 s.) Fulltext 
 31. Palmér, Anne, 2013: Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser. (72 s.) Fulltext 
 32. Schüssler, Eija, L, 2014: Visuell kommunikation – modell för bedömning av gymnasieelevers bruk av bildspel vid muntliga anföranden. (42 s.) Fulltext 
 33. Hagberg-Persson, Barbro, 2015: Nationellt prov i årskurs 3 – en redovisning av ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk. (53 s.) Fulltext 
 34. Mark, Malin & Palmér, Anne, 2017: En utvecklande tolkningsgemenskap? – Matrisanvändning, interaktion och kontext i bedömningssamtal om ett nationellt prov i muntlig framställning. (91 s.) Fulltext 
 35. Nordberg, Olle, 2019: Berättelser som förändrar – Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt för ungdomar. (163 s.) Fulltext 
 36. Dalberg, Tobias, 2019: Samstämmighet i skrivbedömning. Statistisk analys vid bedömning av två nationella skrivprov. (49 s.) Fulltext 
 37. Dalberg, Tobias, Zachiu, Martina, Shahsavar, Negin, Eriksson, Kristina & Hussenius, Siri, 2020: Samstämmighet i läsbedömning. Statistisk analys vid bedömning av ett nationellt läsförståelseprov. (49 s.) Fulltext 
 38. Hillbom, Annika, 2022: En fråga om ord? Automatisk och manuell analys av gymnasieelevers språkanvändning i nationella provet i kursen svenska 3. (121 s.) Fulltext (pdf) 
 39. Palmér, Anne & Hussenius, Siri, 2023: Skrivutveckling och textkvalitet vid övergången från mellan- till högstadiet. En undersökning av elevtexter från nationella prov. (120 s.) Fulltext (pdf) 
Samling av SVIU-rapporter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin