Examensarbete vid civil- eller högskoleingenjörsprogrammen

Instruktioner för hur du genomför ditt examensarbete vid ett av ingenjörsprogrammen finns beskrivet nedan. Dessa bygger på de gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbete som gäller alla ingenjörsprogram.

Notera att utöver instruktionerna nedan kan det finnas programspecifika tillägg. Dessa kan finnas på din programsida i Studium eller ges från programmet vid informationstillfälle.

Börja med att ta till dig information om förkunskapskrav, innehåll i kursplanen och de riktlinjer som gäller för examensarbetet. I riktlinjernas bilaga 2-4 finns beskrivet arbetsuppgifter och ansvar för examinator, handledare och ämnesgranskare.

I DiVA kan du hitta redan publicerade examensarbeten om du vill ha tips eller inspiration.

När du hittat ett examensarbete ska du ta fram ett förslag på en preliminär projektplan tillsammans med din tilltänkta handledare.

Presentera ditt förslag för din examinator eller koordinator. Examinator avgör om ditt projekt är rimligt och relevant. Föreslå också gärna en lämplig ämnesgranskare.

Diskutera projektplanen med din ämnesgranskare, revidera den vid behov och upprätta en tidsplan.Tidsplanen ska gärna innehålla hur du och din ämnesgranskare ska ha kontakt under arbetets gång. Tillsammans ska ni också gå igenom kursmålen och hur ditt projekt kommer uppfylla dessa.

Kursen examensarbete söker du inte via Antagning.se. För att bli registrerad på ditt examensarbete ska du skicka in en ansökan genom att fylla i en ansökningsblankett (pdf) Pdf, 38 kB.. Om möjligt signera blanketten med elektronisk signatur.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Ämnesgranskare
  • Examinator
  • Handledare
  • Reviderad projektplan och ett resultatintyg.
  • Start och slutdatum. Var noga med att den tid du anger i ansökan stämmer överens med tillåtna kurstillfällen för ditt program.

Skicka ansökan till examinatorn efter att ämnesgranskare och handledare skrivit under.

Om projektägare vid ett externt examensarbete efterfrågar ett avtal mellan sin organisation, studenten och universitet, finns exempel på avtal med externa projektägare (word) Word, 30 kB. att tillgå vid universitetet. Om det efterfrågas finns även exempel på avtal mellan student och projektägare inom universitet (word) Word, 18 kB..

Först när din ansökan om examensarbete är godkänd kan du påbörja ditt arbete.

Uppdatera din projektplan senast 5 veckor efter start. Håll regelbunden kontakt med din handledare och ämnesgranskare enligt överenskommelse.

Planera din skriftliga rapport i god tid och gå genom den preliminära rapporten med din handledare och ämnesgranskare. När din rapport börjar bli klar och ämnesgranskaren ger dig klartecken ska du planera för din redovisning.

Använd följande mallar för framsida och abstract:

Abstract ska inte överstiga en halv sida och ska skrivas på engelska. Tredje sidan i rapporten ska vara en populärvetenskaplig sammanfattning om 1-2 sidor skriven på svenska.

Examensarbetet examineras genom muntlig presentation, opponering och skriftlig rapport. Du ska skicka rapporten till examinator och opponent senast 7 dagar innan presentationen. Meddela i god tid om din redovisning kräver sekretess. Kom ihåg att ämnesgranskare, examinator och opponent måste kunna närvara vid din muntliga presentation.

Innan redovisningen kommer din rapport plagiatkontrolleras. Vanligtvis används antiplagieringstjänsten Urkund.

Förutom den egna redovisningen ska du också opponera på ett annat examensarbete innan du blir godkänd.

Efter din redovisning genomför du eventuella korrigeringar i den skriftliga rapporten och låter ämnesgranskaren tillstyrka slutversionen. Därefter skickas rapporten till examinator för slutligt godkännande.

Efter godkänd opposition, presentation och rapport blir du godkänd på kursen.

När du blivit godkänd på ditt examensarbete ska du publicera rapporten i DiVA.

Du behöver först skapa ett serienummer för ditt examensarbete till rapportens framsida. Därefter kan du ladda upp slutversionen av rapporten i DiVA (se instruktioner i svarsmailet du får när du skapar ditt serienummer).

Om examensarbetet är sekretessbelagt eller ska ha fördröjd publiceringstid ska det arkiveras men inte publiceras i DiVA.

När du är klar med ditt examensarbete

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin